'Wet verbiedt fusie openbaar en bijzonder onderwijs'

DEN HAAG, 4 jan. - Het samengaan van openbaar en bijzonder onderwijs in bijzondere scholen is in strijd met de grondwet. Dat stelt de Onderwijsraad in een onlangs verschenen advies.

De raad, het belangrijkste adviesorgaan van het ministerie van onderwijs, ging na in hoeverre het bijzonder onderwijs taken kan overnemen van het openbaar onderwijs. Tijdens de fusie-operatie in het middelbaar beroepsonderwijs zijn enkele gemeentelijke MBO-scholen opgegaan in scholengemeenschappen op algemeen-bijzondere grondslag. De gemeente heeft wel een vertegenwoordiger in het bestuur van deze scholen. Ook ging in Maassluis een openbare scholengemeenschap voor Mavo en Havo samen met protestants-christelijke en katholieke onderwijsinstellingen in een zogeheten samenwerkingsschool. Wat de uitspraak voor deze reeds gefuseerde scholen betekent is nog onduidelijk.

Volgens de Onderwijsraad lopen karakter en bestuursvorm van openbaar en bijzonder onderwijs te zeer uiteen om omzettingen mogelijk te maken. De grondwettelijke noodzaak voor de overheid om te voorzien in de behoefte aan openbaar onderwijs kan niet worden overgenomen door bijzondere scholen. Daarvoor heeft de overheid een te beperkte invloed op dit onderwijs.

Verder noemt de Onderwijsraad praktische bezwaren. Zo loopt bijvoorbeeld de rechtsbescherming van de werknemers op openbare scholen enerzijds en bijzondere anderzijds sterk uiteen.

De Onderwijsraad heeft daarom zijn twijfels over plannen van staatssecretaris Wallage om samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs te vergemakkelijken. Dit moet schaalvergroting in het basis- en voortgezet onderwijs stimuleren.