Niemand weet de weg in de donkere kamer van de oorlog; Dansen en zingen aan het einde der tijden

Bumperstickers in een voorstad van Tel Aviv: 'Wij willen de Messias nu!'. Die staan op auto's van Lubavitchers, een ultra-orthodoxe secte van chassidische Joden die zich in Kfar Habod heeft neergelaten. Hun voorganger, zo meldde onlangs de Wall Street Journal, is de 88-jarige Rebbe Menachem Mendel Schneerson, woonachtig in Brooklyn USA. Deze oude heer heeft zijn volgelingen gewezen op een Torah-commentaar uit de 13de eeuw dat Yalkut Shimoni heet. Het behandelt Jesaja 60: 1 en verklaart dat de Messias zal komen na “een verschrikkelijke oorlog” waarin de Koning van Perzie na consult met de Koning van Jordanie de Koning van Arabie aanvalt. In die oorlog “zal de hele wereld worden verwoest”.

Voor de goede orde wijst rebbe Schneerson erop dat Irak in het begin der tijden tot Perzie werd gerekend. Zijn volgelingen snappen dus dat het hier gaat om de kwestie Saddam Hussein versus Koning Fahd. De hele wereld verwoest? Zo niet de schapen onder het Uitverkoren Volk. Hen wacht de Messias mitsgaders de Verlossing. Wie door het eind der tijden met 'consternatie wordt vervuld', niet de Lubavitchers in Kfar Habod. Zij zijn nu juist van vreugde vervuld. Zij dansen en zingen en doen ook niet mee aan de Israelische oefeningen met gasmaskers. Sterker nog. Zij hebben daar bij Tel Aviv een exacte replica gebouwd van rebbe Schneersons huis op Crown Heights, 770 Eastern Parkway Brooklyn. Op hun stickers staat ook: 'Wie de Messias ziet, verwijze hem a.u.b. naar hier'. Zij achten het niet uitgesloten dat de oude rebbe zelf de eigentijdse Messias zal blijken. Stamt hij namelijk niet in rechte lijn af van Koning David?

De Jongste Dag: welk tijdstip is passender dan het naderend einde van het zesde millennium? Want volgens wijlen James Usher, bisschop van Armagh, begon de scheppingsweek van Genesis op maandag 20 oktober in 4004 voor Christus en wel om 9 uur des ochtends. Het eind der tijden, welke locatie is passender dan de streek van het begin der tijden: de Hof van Eden, gesitueerd in het land tussen Eufraat en Tigris (Irak dus) en ook Jeruzalem waar aanhangers van Jahwe, God en Allah hun heiligdommen hebben op en om de Tempelberg.

De Apocalyps: welk middel leent zich daartoe beter dan oorlog? Want hier werd de oer-genocide geboekstaafd in 1 Samuel 15: 3: “Dood man en vrouw, kind en zuigeling, rund en schaap, kameel en ezel”.

Die aanbeveling is door de twee reformaties van het Oudste Geloof in Kruistocht en Jihad vlijtig gevolgd. Wie om een allesverwoestende oorlog verlegen zit, kan door niemand beter worden bediend dan door monotheisten: God zij met ons!. Een acteur komt in rebbe Schneersons scenario helaas niet ten tonele. De dief van Bagdad herkennen we, de Hashemiten-vorst ook, alsmede de whisky-klant in Riad. Maar waar is St. Joris, schepper van een nieuwe wereldrechtsorde, George Bush, aangegord tot de oude 'rechtvaardige oorlog' maar nu in nieuwe chemische battledress. High Noon! 'Do not forsake me oh my darling'.

Zou zo'n oorlog van de hele wereld tegen Saddam Hussein el Takriti alias Adolf Hitler II, tiran, hergebruiker van gifgas, dan soms niet gerechtvaardigd zijn? Jeuken uw handen ook niet? Wis en drie! Gerechtvaardigd zou hij zeker zijn. Maar, zoals de senator uit Georgia, Sam Nunn, opmerkte: “Zou hij ook verstandig zijn?” De Nederlandse historicus H. W. von der Dunk schreef ooit: “De meeste branden in de geschiedenis zijn gesticht door mensen met de fakkel van de waarheid in de hand”. Rechtvaardiger zou het her-dopen van 'Desert Shield' in 'Desert Sword' zijn geweest wanneer de nieuwe internationale rechtsorde van toepassing ware verklaard toen de Dief van Bagdad de deur inschopte bij zijn mede-UNO lid, de Derwisj van Teheran. Maar toen riep Valery Giscard d'Estaing Saddam Hussein nog uit tot 'bloedbroeder voor de eeuwigheid' en voorzag hem van de kerncentrale in Osirak en de Exocet-raketten die straks de Amerikaanse vloot kunnen treffen. Toen gold vooral: de beste ayatollah is een dode ayatollah.

Het zou ook rechtvaardiger zijn geweest als de Amerikaanse ambassadrice in Bagdad, April Glaspie, twee weken voor de inval in Kuweit iets anders tegen Saddam Hussain had gezegd. El Takriti meldde dat Irak zich niet liet welgevallen dat Kuwait ondergronds olie gapte uit een Iraaks veld, de wereldolieprijs drukte en ook nog terugbetaling eiste van zijn krediet voor de oorlog tegen Iran. Hij adviseerde Amerika zich niet te mengen in deze kwestie aangezien de Amerikaanse samenleving zijns inziens niet bestand is tegen het verliezen van 10.000 soldaten op een dag in een veldslag. Irak wel, zie de slag om Fao.

Ambassadrice Glaspie: “Het enige dat president Bush wil, is goede betrekkingen met de Arabische wereld. Hij is zeker niet van plan tussenbeide te komen in inter-arabische geschillen”. Dat gezegd hebbende vertrok zij met gerust gemoed op vakantie en ging Saddam Hussein even gerust op excursie naar Kuweit. En dat zo zijnde, is het indachtig de motto's van Sam Nunn en Von der Dunk dan niet wijzer hooggestemde ambities over internationale rechtsordes - en wie weet straks ook nog democratie - ter zijde te laten en eerder het antwoord te zoeken op de vraag: is het verstandig?

Is dat niet een beter criterium voor een mogelijke frontale botsing tussen twee strijdmachten van ieder een half miljoen man met alles erop en eraan? Volgens een andere conservatieve ex-premier zou het hoogst onverstandig zijn. Maar ja, Edward Heath was de 'wettest of wets'. Hij zei: “Oorlog in de Golf ontsteekt een eindeloze oorlog met de islam, een vereniging met een miljard leden”. En Claude Cheysson, Frans oud-minister van buitenlandse zaken: “Daar komen iedere 25 jaar 250 miljoen Arabieren bij. En er wonen er al vier miljoen in Frankrijk”.

Maar Amerika's bondgenoten dan: Hosni Moebarak, Hafiz Assad en de koninklijke pompstation-exploitanten in Saoedi-Arabie en de Emiraten zijn toch ook moslim? Dat zijn zij, maar wie vertegenwoordigen zij? Zij hebben nog wat gemeen: zij zijn geen van allen gekozen. Zo gauw er namelijk in enig Arabisch land een begin van democratie wordt ingevoerd - Jordanie, Tunesie, Algerije - begint daar terstond de opmars der fundamentalisten. Dat zijn wel geen aanhangers van de seculaire Ba'athist in Bagdad maar zij hebben hem toch hoger dan de christenhond Bush of satan Shamir.

Maakt Saddam Hussein zijn dreigement waar om bij een actie in Koeweit een vergeldingsslag met chemische wapens tegen Tel Aviv uit te voeren dan haalt Shamir uit voor een repressaille tegen Bagdad. Mocht die beginnen met de letter A uit het onconventionele ABC'tje dan begint het toch een beetje naar het Schneerson-scenario te ruiken. Maar zelfs zo niet, dan toch: adieu coalitie voor de nieuwe wereldrechtsorde. De 'Takfir al Hijra' gewapende arm van de Egyptische Moslim Broeders die wijlen president Sadat tot de orde schoot en later de president van het Parlement in Kairo, legt dan aan op Moebarak.

Paniekzaaierij? President Bush, leerling ener Zondagschool, verzekerde onlangs dat de Arabische wapenbroeders er geen enkel punt van zouden maken als Israel ook meedeed. De Amerikaanse historicus Arthur Schlesinger verzekerde een dag later dat de meeste Amerikanen met inbegrip van hun wereldwijde president geen 'blasse Ahnung' hebben van de islam en de Arabische wereld. Er heerst een chronisch verkeer van 'crossed signals' over een gapende culturele kloof. Hond en kat: als de ene genoeglijk snort denkt de ander dat hij gromt, kwispelt de ander vrolijk dan denkt de een dat hij boos met zijn staart zwaait.

Drie voormalige Amerikaanse stafchefs plus de voormalige presidentiele veiligheidsadviseur Zbygniew Brzezinski (geen leden van het interkerkelijk vredesberaad IKV dus) zeggen daarom: “Val niet aan”. Wat ze niet zeggen, althans niet hardop, is wat Saddam Hussein tegen April Glaspie zei over die 10.000 soldaten op een dag in een veldslag. Maar misschien vrezen zij het wel. De laatste veldslag die Amerika sinds de Tweede Wereldoorlog moeiteloos won was die op Grenada. In Panama ging het al veel moeilijker. Een overmacht van GI's, te land, ter zee en in de lucht nam het op tegen nauwelijks 700 gewapende Cubaanse arbeiders. Toch moest de halve stad plat om het pleit te winnen. 'Second in command' bij die operatie was H. Norman Schwarzkopf, de tegenwoordige opperbevelhebber in de Golf.

Zou het hem daar beter vergaan? In december verklaarde Irak zijn luchtruim voor een halve nacht gesloten wegens een oefening met raketten. Israelische jachtvliegers zaten meteen in hun cockpits. De Amerikanen, vol vertrouwen in hun AWACs en satellieten die zelfs een sigarettendoosje op het Rode Plein kunnen waarnemen, merkten pas een half uur later bij het lanceren van de tweede raket dat er iets door de lucht suisde.

Nu weet niemand hoe zwak het Iraakse leger is. Nog nooit heeft een Arabisch leger een grote oorlog gevoerd, laat staan gewonnen. Behalve dan het Iraakse: acht jaar lang woestijnoorlog tegen Iran, overwinning op punten. Tegenover die Irakezen staat een leger van Amerikanen met alles erop en eraan: high tech, infra-rood, sluipbommenwerpers, gecamoufleerde McDonalds en 700 nucleaire wapens. Maar nog nooit hebben die jongens in ernst een schot gelost.

Wie weet, misschien strekt Irak, een land met slechts de bevolkingsomvang van Nederland, na een paar dagen de wapens, misschien valt het om als Saddam Hussein aan de pokertafel wordt gedwongen zijn hand te tonen. Maar misschien staan er dan in Kuweit en wie weet in Saoedi-Arabie al meer olievelden in brand dan Red Adair in zijn eentje zelfs met de blusboot van schout-bij-nacht Relus ter Beek kan blussen. Misschien leidt het tot een economische recessie, zelfs depressie in de eerste werld en een economische nekslag in de tweede.

Hoge prijs voor een nieuwe wereldrechtsorde. Of is dit weer 'wetter than wet'? Is het ook niet verraad aan de pokertafel? Net als van die Amerikaanse generaals die 'el Rais' van Bagdad een kijkje in de hand van Bush hebben gegund door te zeggen dat zij pas half februari klaar zijn? En daarna komt Ramadan en daarna weer de zomerhitte. Hoe kun je Saddam Hussein onder druk zetten met zulke zwakke knieen? Is het niet nu of nooit zoals 'Dear Henry' Kissinger en Richard 'Prince of darkness' Perle bezweren? Als Saddam el Takriti de nieuwe Hitler is, dan is Kuweit misschien het nieuwe Rijnland. Toeslaan dus.

Wat zei de echte onvervalste Adolf Hitler ook weer over oorlog?''Oorlog is een deur openen die toegang geeft tot een stikdonkere kamer.'' Hij heeft het geweten! Alleen niet-historici zeggen dat de geschiedenis zich herhaalt, denken daarom de weg in de donkere kamer te weten en bereiden aldus de volgende oorlog voor. Is er dan nog een uitweg voor High Noon in de Golf? Als aanvallen niet verstandig is en terugtrekken een fatale afgang betekent, rest: niets doen! Blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Handhaaf en versterk het embargo en druk je duimen op de halsslagaders van Bagdad.

Dat wordt aanbevolen door een zeer gemengd gezelschap: Sam Nunn, Paul H. Nitze, Zbig Brzezinski, Arthur en James Schlesinger. Allemaal 'wets'? Nee, de meesten zijn haviken. Menig Europeaan denkt er ook zo over. Maar ja, die laten zich afleiden door details als het ineenstorten van de Sovjet-Unie, Bonaparte op komst in Moskou, chaos in Oost-Europa. Wel bij hen op de stoep, maar geen gevaar voor een nieuwe wereldrechtsorde? Een beetje macho zou zijn 'chicken game' daar niet door laten verstoren.

Er zit een maar aan die rustige optie. Als Saddams keel wordt dichtgeknepen kan hij alsnog die rare sprong maken van de kat in het nauw: chemische El Abbas raketten op Tel Aviv! Dan krijgen de Lubavitchers die nu niet mee-oefenen met gasmaskers alsnog hun zin. De Messias mitsgaders de Verlossing franco thuis. Maar wat moeten niet-Lubavitchers daarvan denken? Hopen en bidden dat het niet doorgaat? En is het gevaar dan geweken?

Er komt nog een herkansing voor liefhebbers van de Jongste Dag. Op 29 januari begint op de Erasmus Universiteit in Rotterdam het studium generale 'The End'. Daar presenteert Alexander King, voorzitter van de Club van Rome het jongste rapport van die exclusieve vereniging. Zijn rede heet 'I am Cassandra'. King: “De toekomst is een zwart gapend gat. Het enige dat de mensheid kan redden is wereldwijde solidariteit”. Ik denk dan: als dat zo is kan de mensheid het wel schudden. Het zou wel sneu zijn voor rebbe Menachem Mendel Schneerson die al 88 is. Voor zijn glansrol als Messias komt Kings profetie vermoedelijk te laat. En Yalkut Shimoni rept niet van een koning Cassandra en al helemaal niet van zoiets 'tofelemoons' als de Club van Rome.

    • W. L. Brugsma