'Contract tussen Rijk en gemeenten over bijstand'

ROTTERDAM, 2 jan. - Het Rijk zou met gemeenten een contract moeten afsluiten over de uitvoering van de algemene bijstandswet. Dit heeft de directeur van de Haagse sociale dienst S. van Driel gisteren voorgesteld in zijn nieuwjaarstoespraak.

In zo'n contract zou een gemeente zich kunnen verplichten bepaalde aantallen jongeren, Surinamers of vrouwen uit de bijstand te krijgen. Over welke categorieen voorgaan en om hoeveel mensen het gaat, kan het Rijk meespreken. Van het Rijk verwacht Van Driel dat er dan meer geld voor specifieke projecten en meer regelvrijheid tegenover staat. Als de gemeente haar afspraken niet nakomt kan het Rijk een korting toepassen en de regelvrijheid weer intrekken.

Die regelvrijheid zou er onder meer toe moeten leiden dat ambtenaren hun tijd doelmatiger kunnen besteden. Nu zijn ze bijvoorbeeld erg veel tijd kwijt met het verrekenen van de eigen inkomsten van mensen met een bijstandsuitkering. Van Driel pleit voor een simpeler, grovere regeling. Een ander voorbeeld is het vaststellen van een termijn voor de zogeheten heronderzoeken. Nu heeft het Rijk daarvoor regels gesteld. Van Driel zou die termijn liever afstemmen op de client.

In zijn pleidooi gaat hij uit van een grotere bemoeienis van de sociale dienst bij het aan werk helpen van werklozen. Zo tracht de Haagse sociale dienst dit jaar alle jongeren tot 21 jaar uit de bijstand te doen plaatsen in een baan of een scholingsproject. De gemeente heeft hiervoor een contract afgesloten met het arbeidsbureau en het regionaal bestuur voor de arbeidsvoorziening. Uit eigen middelen heeft de gemeente er tien miljoen gulden ingestoken.