PvdA wijst uitbreiding af; CDA en VVD willen meer wegen bouwen

DEN HAAG, 29 nov. - De fracties van CDA en VVD hebben vandaag in de Tweede Kamer gepleit voor de aanleg van meer wegen dan het kabinet in zijn verkeersplannen heeft aangegeven. De fracties menen dat hiervoor ook meer geld moet worden uitgetrokken.

De coalitiepartner van het CDA, de PvdA, noemde daarentegen vanmiddag 'verdergaande uitbreiding van het wegennet geen begaanbare weg'. PvdA-woordvoerder Castricum wees er op dat de autodichtheid in Nederland al een van de hoogste in de wereld is en dat de luchtverontreiniging en de geluidshinder die door de auto's worden veroorzaakt de leefbaarheid onder druk zetten.

In de verkeersplannen van het kabinet (het Structuurschema Verkeer en Vervoer) die de komende twintig jaar beslaan, is een aantal wegenplannen geschrapt, terwijl het wegennet overigens nog met 30 procent zal groeien. Het CDA wenst dat in elk geval de ruimte voor de nu geschrapte wegen wordt vrijgehouden en kwam met een voorstel om dat op een planologische kaart vast te leggen. Daarop moet ook de toekomstige ruimte voor rail (zoals de voorlopig geschrapte Zuiderzeelijn) en waterwegen worden aangegeven. Achterliggende gedachte is dat de bewuste grond daarmee niet voor andere doelen kan worden gebruikt.

CDA-woordvoerder Van Vlijmen liet weten dat de investeringen in de infrastructuur als geheel op een hoger niveau moeten worden gebracht. Het kabinet wil ruim 20 miljard voor openbaar vervoer en ruim 13 miljard voor wegenaanleg besteden. Ook voor openbaar vervoer is volgens het CDA meer geld nodig. Hij noemde in dit verband de metro-sneltramplannen in de Randstad.

Daarmee nam hij bij voorbaat afstand van het standpunt van VVD-woordvoerster Jorritsma dat voor het openbaar vervoer en de waterwegen genoeg geld is gereserveerd. Daarentegen was de 19 miljard die het vorige kabinet nog voor de wegenplannen had uitgetrokken volgens de VVD al 'het volstrekte minimum'.

D66 en Groen Links gaan de kabinetsplannen op het gebied van wegenaanleg juist te ver. 'Nederland moet het in beginsel doen met het bestaande wegennet', zei Wolffensperger (D66). Volgens Groen Links moet het autogebruik niet groeien, maar met 30 procent worden teruggebracht. Minister Maij-Weggen (verkeer) wil de verwachte stijging van het autoverkeer ten opzichte van 1986 van 70 procent beperken tot 35 procent.

Pag. 3: Accijnsverhogingen en tolheffingen