Heineken wint extern advies in over reorganisatie

ZOETERWOUDE, 29 nov. - De directie van Heineken Nederland is gisteren vrijwel onmiddellijk ingegaan op het verzoek van de vakbonden het nieuwe, aangepaste en gisteren gepresenteerde reorganisatieplan door een extern adviesbureau te laten toetsen.

Het adviesbureau moet kijken of het plan van de directie de beoogde efficiencyverbetering kan realiseren en of wellicht aanvullende dan wel andersoortige maatregelen nodig zijn. De directie, die zelf zeer tevreden is met het nieuwe reorganisatieplan, zegt dat het externe advies er al begin volgend jaar moet komen. Het bedrijf wil nu wel eens aan de slag met de herstructurering. Heineken kampt met tegenvallende winsten en een gestaag teruglopend marktaandeel. Begin dit jaar presenteerde de directie een plan dat voorzag in het verlies van 700 van de toen ongeveer 4.000 banen. Dat plan moest Heineken mede onder druk van de vakbonden in februari intrekken. De bonden vonden dat het bedrijf onevenredig veel kortte op het produktiepersoneel.

Nu krijgt het tweede, aangepaste reorganisatieplan, dat voorziet in een verlies van 250 banen in de komende drie jaar, soortgelijke kritiek en loopt de directie wederom de reeele kans het plan te moeten aanpassen. De bonden vinden dat in de nieuwe plannen, die volgens hen nauwelijks verschillen van de oude plannen, het middenkader te veel buiten schot blijft. Ze vragen zich af of de plannen op de lange termijn wel zullen leiden tot de gewenste vermindering van bureaucratie en doorbreking van de 'risico-mijdende' bedrijfscultuur.

De bonden erkennen dat ze het risico lopen dat er nog meer banen dan de genoemde 250 verloren zullen gaan nu een extern adviesbureau op de reorganisatieplannen wordt losgelaten. 'Maar als je reorganiseert moet je het meteen goed doen, zodat de mensen die wel bij Heineken kunnen blijven er de eerst komende tien jaar vanaf zijn', aldus A. Lakerveld van de Industriebond FNV. 'Onze leden zullen niet accepteren dat dit bedrijf door slecht management en onvoldoende maatregelen ten onder gaat.'

De algemeen-directeur van Heineken Nederland, R Strobos, vindt het reorganisatieplan ronduit goed. Hij verwacht dan ook niet dat het externe onderzoek wezenlijk andere inzichten zal opleveren. Door het uitgebreide interne overleg dat de afgelopen driekwart jaar heeft plaatsgevonden over de reorganisatie, heeft het plan volgens hem een 'breed draagvlak' gekregen in de onderneming, een belangrijk winstpunt ten opzichte van het eerste plan.

Strobos wilde niet zeggen wat er moet gebeuren als het externe adviesbureau tot de conclusie komt dat het plan van de directie niet helemaal deugt. Wel liet hij er geen twijfel over bestaan dat hij niet zonder meer het externe advies overneemt. 'U moet het niet zien als een arbitrage die zonder meer wordt doorgevoerd.'

Volgens het gisteren gepresenteerde plan wil Heineken Nederland de komende drie jaar, zonder gedwongen ontslagen, 250 van de 3.800 erbeidsplaatsen schrappen in de vestigingen in Zoeterwoude en Den Bosch. Dat is per saldo 100 banen minder dan in het oude plan. Het oude plan voorzag in het verlies van 500 arbeidsplaatsen - de 200 bij transport en opslag, waarvoor nu pas volgend jaar een plan komt, niet meegerekend. Van die 500 overtollige arbeidsplaatsen zijn er inmiddels 150 vervallen dankzij de verkapte vacaturestop die Heineken begin dit jaar doorvoerde. Het merendeel van de resterende 250 overtollige arbeidsplaatsen zal via een regeling voor 55-jarigen en ouderen komen te vervallen. De komende drie jaar kunnen circa 400 werknemers op vrijwillige basis van deze regeling gebruik maken.

Volgens Lakerveld van de Industriebond FNV bestaan er binnen het bedrijf 'hier en daar grote problemen' met het reorganisatieplan. Lakerveld verwijt Heineken dat ze bij de opstelling van het plan te weinig rekening heeft gehouden met de adviezen en aanbevelingen van het eigen produktiepersoneel. 'In een hoop gevallen zijn de suggesties in de prullenbak verdwenen.' Volgens Lakerveld is nu met de directie afgesproken dat de adviezen en suggesties van het personeel alsnog zullen worden 'meegenomen' in het onderzoek van het externe adviesbureau.

Tot stomme verbazing van de vakbondsbestuurders ging de directie gisteren, in een eerste onderhoud met de bonden over het nieuwe reorganisatieplan, vrijwel onmiddellijk in (na een schorsing van een half uur) op het verzoek om een extern adviesbureau in de hand te nemen.

Volgens Strobos is alle inspanning gericht op het 'effectiever, efficienter en slagvaardiger' inspelen op veranderingen op de biermarkt. De ervaring met het alcoholarme Buckler-bier heeft Heineken 'met de neus op de inflexibiliteit en de te geringe slagvaardigheid van de onderneming gedrukt'. Heineken was de eerste met alcoholarm bier, maar de concurrenten wisten er uiteindelijk betere zaken mee te doen.

Heineken wil de 'sterke positie' op de biermarkt behouden en uitbouwen, waarvoor de produkten Heineken en Amstel de basis blijven. Heineken heeft nog steeds iets meer dan de helft van de Nederlandse biermarkt in handen, maar dit aandeel is het afgelopen decennium gestaag teruggelopen: met een half procentpunt per jaar, mede als gevolg van de opkomst van buitenlandse bieren en verhevigde concurrentie van Nederlandse brouwers.