VS vragen Nederland grotere militaire steun Golf-operatie

WASHINGTON, 28 nov. - De Amerikaanse onderminister van defensie Atwood heeft staatssecretaris van defensie Van Voorst tot Voorst gisteren tijdens overleg in Washington gevraagd om meer militaire steun voor de Golf. Waaruit die steun zou moeten bestaan is niet gespecificeerd, aldus de staatssecretaris.

Van Voorst tot Voorst zegt te hebben geantwoord 'begrip' te hebben voor dit verzoek. Volgens hem willen de Amerikanen geen omvangrijke militaire bijstand. De Nederlandse steun vervult een belangrijke symbolische rol.

De regering zal bekijken of en in hoeverre ze meer militaire steun zal bieden, aldus de staatssecretaris. Het standpunt van Nederland is mede afhankelijk van de stemming, morgen, van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over een nieuwe resolutie. Die resolutie autoriseert militair optreden tegen Irak als dit land zich niet binnen een bepaalde tijd uit Koeweit terugtrekt.

Minister Ter Beek (defensie) heeft bij herhaling zowel in de Kamer als daarbuiten op bezoek in de Golfregio aangegeven dat Nederland in het Golfgebied opereert op basis van resoluties van de Veiligheidsraad. Als geweld niet wordt uitgesloten door de Veiligheidsraad en als de VS en het Verenigd Koninkrijk aan Nederland vragen een grotere militaire bijdrage te leveren, dan zal de regering dat verzoek overwegen.

Eerder heeft het kabinet een Brits verzoek afgewezen om medische troepen te sturen en troepen die inzetbaar zijn voor reinigingsacties bij chemische oorlogvoering. Na beraad in het kabinet zal met de Tweede Kamer worden overlegd over het sturen van troepen.

Van Voorst tot Voorst overlegt in de Verenigde Staten onder andere over samenwerking in aanschaf en ontwikkeling van militair materieel. Tijdens het overleg is hem meegedeeld dat de Amerikaanse vliegbasis Soesterberg gehandhaafd blijft.

Het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken zou graag zien dat Washington en Londen op meer Nederlandse militaire steun kunnen rekenen in het Golfgebied. In het kabinet zijn vooral PvdA-ministers tegen het vergroten van de Nederlandse bijdrage aan de Golf-operatie. Zij verzetten zich met name tegen het sturen van grondtroepen omdat Nederland dan op een veel directere wijze bij een eventuele oorlog betrokken kan raken.

Pag. 3: Steun aan Golf-operatie Een nieuw verzoek van Washington zoals gedaan in Washington aan staatssecretaris Van Voorst tot Voorst zou mogelijk beantwoord kunnen worden met het sturen van geneeskundige troepen. Landstrijdkrachten komen verder niet direct in aanmerking omdat Nederland geen ervaring heeft in het vechten in de woestijn, Nederlandse pantservoertuigen en vrachtauto's niet echt berekend zijn om in te zetten in dat terrein en de defensieleiding huiverig is om dienstplichtigen te sturen.

Volgende week komen in Brussel de ministers van Defensie van de NAVO in Brussel bijeen voor een vergadering van de Defence Planning Committee. Het is niet onwaarschijnlijk dat Washington en Londen dan hun verzoek om meer militaire bijdragen van bondgenoten zullen herhalen.