Plan voor federatie van Landbouworganisaties

ROTTERDAM, 28 nov. - De drie verzuilde landbouworganisaties KNLC, KNBTB en CBTB zijn van plan een federatie te vormen. De voorzitters van de organisaties hebben hierover gisteren overeenstemming bereikt. Hun akkoord wordt volgende week ter goedkeuring voorgelegd aan de drie besturen.

Het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comite voelde wel voor een fusie, maar beide confessionele bonden wilden daar niet aan. Naar aanleiding van een dit voorjaar verschenen discussienota werd al wel over intensivering van de samenwerking gesproken. Het adviesbureau Rijnconsult, dat onlangs het Lanbouwschap doorlichtte, concludeerde in een vorige week verschenen rapport onder meer dat de drie organisaties te veel langs elkaar heen werken.

Enkele taken worden al gezamenlijk uitgevoerd, bijvoorbeeld de uitgave van het blad Oogst, het sociaal-economisch voorlichtingsbureau, het bureau voor de arbeidsvoorziening en de buitenlandse contacten. Deze activiteiten zullen in elk geval in de nieuwe rechtspersoon worden ondergebracht. Verder zal worden onderzocht of ook andere taken daarheen kunnen worden overgeheveld, aldus een woordvoerder van het KNLC. Te denken valt daarbij aan sociaal beleid, publiciteit, onderwijs en kadervorming voor zover die niet identiteitsgebonden is. Verder zullen de mogelijkheden voor gezamenlijke huisvesting worden onderzocht.

De samenwerking betekent niet dat de organisaties lege hulzen worden, aldus de KNLC-woordvoerder. Zij blijven de boeren en tuinders vertegenwoordigen in allerlei organen en houden daarvoor hun eigen commissies. De leden van de drie organisaties - de regionale boerenbonden - voeren in vele provincies ook overleg over samenwerking en fusie. In Flevoland is dit overleg onlangs afgeketst.

Ook de Katholieke Land- en Tuinbouw Bond (LTB) en de Hollandse Maatschappij van Landbouw (HMvL) gaan nauw samenwerken. Een onderzoek naar de invulling van die samenwerking moet de komende maanden plaatshebben. De protestantse CBTB West Nederland doet hieraan niet mee, omdat men wil vasthouden aan de eigen identiteit. Woordvoerder P. Vaandrager van de HMvL verwacht dat het Hollandse initiatief een voorbeeld zal zijn voor de andere provincies.