Wallage: meer nevenvestigingen scholen bij fusie

GRONINGEN, 24 nov. Scholen in het voortgezet onderwijs die willen fuseren moeten meer mogelijkheden krijgen er nevenvestigingen op na te houden. Dat zei staatssecretaris Wallage (onderwijs) gisteren in Groningen.

Hij besprak daar een onderzoek van zijn ministerie naar de bereidheid tot fusies in het voortgezet onderwijs. Daaruit blijkt dat van de 1600 scholen ongeveer 270 concrete plannen in die richting hebben. Van de 88 scholengemeenschappen die hieruit ontstaan hebben echter slechts vijf volgens de afspraken in het regeerakkoord recht op een of meer nevenvestigingen. Wallage wil daarom met name in de stedelijke gebieden waar de behoefte aan nevenvestigingen groot blijkt, de criteria voor toekenning (bijvoorbeeld wat betreft de afstand) versoepelen.

Met het oog op de basisvorming (een gemeenschapelijk lesprogramma in de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs) streeft Wallage naar brede scholengemeenschappen van lager beroepsonderwijs tot en met gymnasium. In het regeerakkoord is daarom afgesproken de opheffingsnorm voor categorale scholen (bijvoorbeeld aparte MAVO's, gymnasia) te verhogen van 120 naar 240 leerlingen. Het zelfstandig voortbestaan van een school onder de 240 leerlingen school is straks alleen nog mogelijk als het deel uitmaakt van een scholengemeenschap van VWO, HAVO, MAVO en 2 afdelingen van het LBO (LTS en LEAO bijvoorbeeld). Deze nevenvestiging moeten ten minste 120 leerlingen tellen die voor de brede basisvorming worden opgeleid. Daarna gaan ze door naar de hoofdvestiging voor het behalen van een van de categorale diploma's.

De Tweede Kamer wilde een beeld krijgen hoe deze voorstellen in de praktijk zouden uitwerken op het scholenbestand in het voortgezet onderwijs.

Uit het onderzoek blijkt dat bereikbaarheid slechts in een minderheid van de gevallen een reden blijkt voor de aanvraag van een nevenvestiging. In de gekozen fusie-combinaties bleken nogal wat scholen te ontbreken die geografisch voor de hand hadden gelegen.

Wallage toonde zich verheugd over de ongeveer 34 aanvragen voor brede scholengemenschappen van LBO tot gymnasium die zijn ministerie heeft ontvangen. Honorering van deze aanvragen zou een verdubbeling van hun aantal betekenen ten opzichte van de huidige situatie. Wallage zei te hopen op een voortzetting van dit hoge tempo. Dan zijn er aan het eind van deze kabinetsperiode 240 van dergelijke 'Wallage-scholen' zoals ze hier en daar al worden genoemd.

De staatssecretaris maakte ook duidelijk dat wanneer de groei in het aantal brede scholengemenschappen te laag mocht liggen, tussentijds nieuwe stimulerende financiele maatregelen moeten worden genomen. Wallage zei al 'behoorlijk in de bouwplannen voor het voortgezet te hebben geschrapt' om ruimte te scheppen voor de brede scholengemeenschappen.