Deel van CDA voorstander van referendum

DEN HAAG, 24 nov. In het CDA gaan stemmen op de mogelijkheden te onderzoeken van een aangepast 'correctief wetgevingsreferendum'. Tot nu toe hebben de christen-democraten altijd iedere vorm van referendum categorisch van de hand gewezen.

Een partijcommissie die een lijvig rapport heeft geschreven over de christen-democratische visie op de rol van de overheid heeft over dit concrete punt gisteren een verdeeld advies uitgebracht. De voorstanders van een 'milde' vorm van referendum menen dat dit wegen kan openen voor een actievere betrokkenheid van het volk bij de politieke besluitvorming. Bij een correctief wetgevingsreferendum is er sprake van een volksstemming over een reeds door het parlement aanvaard wetsvoorstel.

Eerder heeft de staatscommissie Biesheuvel dit voorgesteld, maar dit idee werd toen door een Kamermeerderheid, waaronder het CDA, verworpen. Volgens het voorstel van de commissie Biesheuvel zou de uitslag van de volksraadpleging bindend moeten zijn. De CDA'ers die voor een referendum zijn willen de bindende kracht van de uitslag 'nuanceren'. Regering en parlement zouden het resultaat van het referendum weliswaar naast zich neer kunnen leggen, maar dit zou dan wel tot nieuwe verkiezingen moeten leiden. Het nieuwe parlement zou dan samen met de nieuw gevormde regering een definitieve beslissing moeten nemen. Er kan dan echter niet opnieuw over hetzelfde onderwerp een referendum worden gehouden. Hierdoor kan 'het primaat van de parlementaire democratie gehandhaafd blijven', aldus de voorstanders. De tegenstanders van het referendum stellen dat het evenwicht in het beleid verstoord kan raken.

De discussie over het referendum staat vermeld in het gisteren gepresenteerde rapport 'Publieke Gerechtigheid' van het wetenschappelijk instituut van het CDA. Hierin staat de visie van het CDA op de rol van de overheid centraal. De opmerkingen over het referendum staan in het hoofdstuk dat gaat over kiezen en besturen. Daarin spreekt de CDA zich uit tegen verandering van het kiesstelsel. Opmerkelijk is verder dat het rapport waarschuwt voor subsidiering van politieke partijen door de overheid. CDA-voorzitter Van Velzen is hier juist een groot voorstander van.