Ruzie Ziekenfondsraad fiscus

DEN HAAG, 23 nov. - Tussen de Ziekenfondsraad en het ministerie van financien bestaat een 'ernstig conflict' over het bedrag dat de Ziekenfondsraad aan de Rijksbelastingdienst moet betalen voor het innen van premies voor de ziektekostenverzekeringen. Gisteren heeft de Ziekenfondsraad unaniem 'het onaanvaardbaar' uitgesproken over een nieuwe berekening.

Deze berekening, die dit jaar voor het eerst werd ingevoerd, leidt er toe dat de Ziekenfondsraad 40 procent meer moet gaan betalen, terwijl de operatie-Oort voor de ziekenfondsen juist een besparing zou moeten opleveren door vereenvoudiging van de belasting- en premieheffing.

De Rijksbelastingdienst int voor de Ziekenfondsraad de premies voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en ontvangt daarvoor een bepaald bedrag, de zogenoemde perceptiekosten. De Rijksbelastingdienst int ook de premies voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW), en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AWW).

De sociale fondsen hebben in 1989 geen akkoord kunnen bereiken met de minister van financien over een nieuwe defenitieve berekening. Daarna hebben de sociale fondsen met de ministers van financien, WVC en sociale zaken een compromis bereikt, een soort van ad hoc berekening.

De kosten voor de sociale fondsen stijgen van 275 miljoen gulden in 1990 tot 385 miljoen in 1992. De Ziekenfondsraad wijst erop dat de totale kosten van belasting- en premie-inning volgens een raming van Financien zullen dalen van 960 miljoen in 1990 naar 855 miljoen in 1992. Het aandeel dat het ministerie van financien neemt af van 686 miljoen in 1990 naar 470 miljoen in 1992.

Met andere woorden de kosten voor de Ziekenfondsraad stijgen met 40 procent, terwijl de totale kosten met ruim 10 procent dalen. Het ministerie van financien bespaart ongeveer 30 procent. 'Met de nieuwe regeling subsidieert de Ziekenfondsraad de Rijksbelastingdienst', aldus een woordvoerster van de Ziekenfondsraad.

In een reactie zegt een woordvoerdster van Financien dat na de belasting-operatie Oort de premie-heffing gelijk is gesteld aan de belasting-heffing. 'Er is toen een verdeelsleutel afgesproken van 55 procent voor de belastingen en 45 procent voor de premies', aldus Financien. Het ministerie wijst erop dat het premiebedrag in de loop van de tijd steeds verder is gestegen, 'dat gaat met toenemende kosten gepaard voor de belastingdienst', aldus Financien.

De Ziekenfondsraad beklaagt zich er over dat de sociale fondsen weinig inzicht in - en helemaal geen invloed op - de kosten van de belastingdienst hebben. Ze krijgen geen goede onderbouwing van de gepresenteerde kosten en gevraagde acountantsverklaringen over de juistheid van de hoogte van de afgedragen premies zijn nooit afgegegeven, aldus de Ziekenfondsraad.

De Sociale Verzekeringsraad, verantwoordelijk voor de sociale fondsen, gaat bij staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) aandringen op een nieuwe berekeningsgrondslag, aldus een woordvoeder.