Onderhandelingen Angola en Unita lopen weer vast

LISSABON, 21 nov. Zonder dat veel vooruitgang is geboekt, is gisteren in de Portugese hoofdstad Lissabon de vijfde onderhandelingsronde geeindigd tussen de regering van Angola en de opstandige Unie voor de Totale Onafhankelijkheid van Angola (UNITA). De beide partijen bereikten weliswaar overeenstemming over de technische voorwaarden voor een staakt-het-vuren, maar op de belangrijkste twistpunten kwamen ze niet nader tot elkaar. UNITA, die sinds de Angolese onafhankelijkheid in 1975 een guerrilla voert tegen de marxistische regering, eist erkenning als politieke partij voor ze de gewapende strijd staakt. Bovendien wil ze haar leger pas in het officiele Angolese leger laten opgaan na algemene verkiezingen waaraan zij zelf heeft deelgenomen. De regering zegt dat ze UNITA op zijn vroegst in 1991 kan erkennen, na de introductie van het meerpartijenstelsel, en dat UNITA hoe dan ook niet kan worden erkend voor ze de wapens heeft neergelegd en de militaire arm zich heeft aangesloten bij het regeringsleger. (Reuter)