Alders wil vorm geven aan milieubeleid EG

DEN HAAG, 21 nov. Minister Alders (milieu) wil het Nederlandse voorzitterschap van de EG in de tweede helft van 1991 zoveel mogelijk gebruiken om meer vorm en inhoud aan Europees milieubeleid te geven.

Dat zei de minister vanmorgen bij de behandeling van de begroting van het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. Alders hamerde er voortdurend op dat geen enkele economische maatregel verstandig is die tegelijk ook niet ecologisch verantwoord is. Bovendien zei hij dat 'wij elkaar niet voor de gek moeten houden dat Nederland door het milieubeleid volgend jaar al schoner zou kunnen zijn'.

Bij diverse fracties in de Tweede Kamer bleek groot ongeduld te bestaan over de uitvoering van de milieuplannen en nota's van het kabinet. Volgens het CDA is de tijd van grote beleidsnota's voorbij en moet nu voorrang aan verdere wetgeving waarvan het tempo nog veel te laag zou zijn, worden gegeven. De VVD wees vooral op de slechte toepassing van milieuwetten en regels. Vijftig tot tachtig procent daarvan zou niet worden nagevolgd en gehandhaafd.

De PvdA-fractie vindt dat Nederland op het gebied van de handhaving van milieuregels een voorbeeld kan nemen aan de Verenigde Staten waar er meer waarborgen dan hier zijn dat regelgeving in alle staten wekelijks wordt nagevolgd. Zo'n innerlijk stabiele structuur van milieuwetgeving en handhaving zal ook in de EG moeten ontstaan.

In dit verband hekelde de PvdA het optreden en de uitspraken van de Europese milieu-topambtenaar, L. J. Brinkhorst, die Nederland het meest vervuilde land van Europa heeft genoemd terwijl het milieu, doordat het EG-verdrag in eerste aanleg puur economisch is, in Europa nog steeds een soort ondergeschoven kind vormt. Aan het adres van Brussel betoogde ook D66 dat het Europese milieubeleid tot verdere ontwikkeling moet komen en hoopt zij dat minister Alders daar volgend jaar veel aan zal kunnen doen, onder andere door invoering van diverse milieuheffingen.

Minister Alders hield de Tweede Kamer voor dat er binnen het kabinet volledige overeenstemming bestaat over te voeren milieubeleid en zegde toe dat binnenkort invulling zal worden gegeven aan milieucriteria (de duurzaamheidstoets) waaraan alle overheidsbeslissingen moeten voldoen. Volgens de minister moet echter ook aan de houding van veel politieke partijen nog veel veranderen, vooral als bij het voeren van milieubeleid gerekend moet kunnen blijven worden op medewerking van het bedrijfsleven. Dat er vooruitgang in het milieubeleid zit meende Alders te kunnen aantonen met de afspraak tussen hem en de minister van landbouw dat er in 1992 (twee jaar eerder dan gepland) beslssingen zullen worden genomen over de vraag of er met het oog op beperking van de milieuschade door de landbouw, sprake moet zijn van inkrimping van de veestapel.