Woltgens bepleit lastenverlichting middeninkomens

MAASBRACHT, 20 nov. PvdA-fractieleider Woltgens heeft gisteren een pleidooi gehouden voor de middeninkomens. Met de laagste inkomensgroepen komt deze categorie in aanmerking voor lastenverlichting, vindt hij. De hoogste inkomens zouden daarentegen zwaarder moeten worden belast om de belastingtegenvallers van het Rijk op te vangen.

Het nadrukkelijk noemen van de middeninkomens is een nieuw geluid voor de PvdA. Zo stonden de middeninkomens in het jongste verkiezingsprogramma van de partij niet vermeld. 'Er wordt naar gestreefd de koopkracht van de laagste inkomensgroepen gunstiger te doen ontwikkelen dan die van de hogere inkomensgroepen', aldus het vorig jaar vastgestelde programma.

De PvdA is druk doende zich te bevrijden van het imago louter de partij te zijn voor laagstbetaalden en uitkeringsgerechtigden. Het opkomen voor de middeninkomens past in dit kader.

Woltgens deed zijn uitspraken tijdens een spreekbeurt in Maasbracht voor het PvdA-gewest Limburg. Hij zei dat het de hoogste tijd wordt 'om ons af te vragen of de zwaarste schouders in ons land werkelijk de zwaarste lasten dragen'. 'Zijn het niet de lagere- en middeninkomens die het volle pond bijdragen? Zouden we niet eens moeten kijken naar mogelijkheden om de lasten eerlijker te verdelen? Misschien moeten we voor de lagere- en middeninkomens wel aan lastenverlichting denken. Nu komen de belastingmeevallers bij de topinkomens terecht. Daar zit wat scheef', aldus Woltgens.

De PvdA-fractieleider doelde met dat laatste op de geconstateerde tegenvallers in de inkomstenbelasting. Woltgens sprak het vermoeden uit dat er in 1989, het laatste jaar voor de 'Oort-operatie', 'extreem veel aftrekposten' zijn gecreeerd of geaccepteerd die het belastbaar inkomen van belastingplichtigen 'scherp hebben verminderd'.

Volgens voorlopige berekeningen van het ministerie van financien brengt de inkomstenbelasting dit jaar geen acht miljard gulden op, zoals een jaar geleden was geraamd, maar slechts ruim vijf miljard. In de loonbelasting is echter geen sprake van tegenvallers. De conclusie is volgens Woltgens duidelijk: 'Ik denk dat over 1989 de belasting- en premiedruk voor de hogere inkomens veel minder is geweest dan de bedoeling is van ons belastingstelsel.' De belastingen voor de hogere inkomens kunnen volgens hem dan ook worden verhoogd, zonder dat de afspraak in het regeerakkoord over stabilisering van de lastendruk wordt gebroken. 'We praten helemaal niet over het verhogen van de lastendruk, wel over het naar draagkracht verdelen van de lasten', aldus Woltgens.

Hij uitte gisteren forse kritiek op zijn CDA-collega Brinkman die de laatste tijd herhaaldelijk heeft laten weten dat de koopkracht voor de laagste inkomens in gevaar komt. Woltgens: 'Het gaat mij op dit moment niet om de vraag welk bedrag waar gevonden kan worden. Het gaat mij meer om het steeds terugkerende signaal dat de problemen die overwonnen moeten worden vooral de problemen van de lage inkomens zijn, in iets mindere mate van de middeninkomens en niet of nauwelijks van de hogere inkomens. Ik vind dat gevaarlijk en ik vind dat niet juist.'