'Vierdaagse' is onbespreekbaar voor werkgevers

DEN HAAG, 20 nov. De invoering van de vierdaagse werkweek is volgens de werkgeverorganisaties VNO en NCW 'strijdig met de belangen van het bedrijfsleven'.

Bij de komende CAO-onderhandeling is dit onderwerp voor de werkgevers 'onbespreekbaar' evenals collectieve arbeidsduurverkorting en de herinvoering van de automatische prijscompensatie.

Dit staat in de gisteren verschenen arbeidsvoorwaardennota van VNO en NCW. De CAO-nota geeft het kader aan waarbinnen onderhandelaars in bedrijven en bedrijfstakken moeten blijven. Het verzet tegen collectieve vormen van arbeidsduurverkorting en tegen de automatisch prijscompensatie horen tot de zogenoemde coordinatie-afspraken van VNO en NCW. Werkgevers die na een staking toegeven aan de eisen van de vakbonden op deze twee punten kunnen geen beroep meer doen op de centrale stakingskas van de werkgeversorganisaties.

Naast de coordinatie-afspraken bevat de arbeidsvoorwaardennota een aantal beleidsaanbevelingen voor de CAO-onderhandelaars. VNO en NCW willen onder meer een 'flexibilisering cq. terugdringing' van de vervroegde uittreding (VUT), een verlenging van de arbeidsduur per dag, het gebruik van roostervrije dagen voor scholing, beperken van bovenwettelijke uitkeringen bij ziekteverzuim, en het stoppen van de opbouw van verlofregelingen bij ziekte. Met de vakbonden mogen geen overeenkomsten worden gesloten over de invoering van nieuwe technologie of milieumaatregelen.

De ontwikkeling van de loonkosten moet 'gedifferentieerd en beheerst' zijn. Groei van werkgelegeheid en investeringen, en behoud of verbetering van concurrentiekracht dienen de eerste zorg te zijn van de CAO-onderhandelaars. 'Dus niet als doel, maar als middel om ruimte te scheppen voor een slagvaardig bedrijfsleven.'

De werknemersorganisaties FNV en CNV hebben verdeeld gereageerd op de arbeidsvoorwaardennota. 'Tot op het bot afgekloven standpunten over thema's als arbeidstijdverkorting, de VUT, de verlenging van de arbeidsduur', was het oordeel van de FNV. 'Aan de nota onstijgt voorts een geur van angst en verzet tegen alles wat maar enigszins lijkt op vernieuwung van de arbeidsverhoudingen', aldus de grootste vakcentrale.

De christelijke vakcentrale CNV reageerde gematigd optimistisch. Dat de werkgeversorganisaties niets zien in verdere collectieve arbeidsduurverkorting, vindt CAO-coordinator Westerlaken geen probleem. De resolute afwijzing van collectieve afspraken op dit terrein betekent niet dat ook op bedrijfstak-niveau daarover geen afspraken zouden kunnen worden gemaakt. 'Wij zijn wat dat betreft ook wat creatiever geworden', zei Westerlaken. De CAO-coordinator vindt dat de nota niet veel nieuws bevat. 'Het is allemaal weinig vernieuwend, nogal defensief. Eigenlijk is het veel oude wijn in vaak oude zakken', zei hij.

De vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel (MHP) zegt in een reactie op de nota van VNO en NCW niet principieel tegen een vierdaagse werkweek te zijn, maar acht gezien de praktische bezwaren en de internationale concurrentiepositie wel uiterste terughoudendheid geboden. Vooral voor leidinggevenden zou verdere arbeidstijdverkorting problematisch worden.