Belangrijke stap naar interne markt; EG bereikt akkoord over controle op BTW na '92

BRUSSEL, 20 nov. De twaalf landen van de Europese Gemeenschap hebben een akkoord bereikt over controle op de BTW-heffingen na 1 januari 1993, wanneer de Europese binnengrenzen worden afgeschaft.

Het politieke akkoord is een belangrijke technische stap naar de vorming van een Europese markt. In ieder land zal een databank komen waaraan exporteurs per kwartaal gegevens over goederentransacties naar andere EG-landen moeten leveren. De belastingdiensten van de twaalf EG-landen zullen deze computergegevens onderling kunnen uitwisselen.

Tot nu toe wordt de BTW-heffing op de goederenhandel tussen EG-staten bij de grenzen verrekend. Dit systeem komt te vervallen wanneer vanaf 1993 de grenscontroles op het goederenverkeer verdwijnen. Goederen kunnen dan zonder grensdocumenten door de EG worden vervoerd.

Na langdurige onderhandelingen hebben de EG-landen gisteren besloten dat vanaf 1993 de BTW-heffing bij grensoverschrijdend goederenvervoer zal plaatshebben in het land van bestemming. Dit betekent dat niet de leverancier van goederen in het exporterende land, maar de koper in het ontvangende land BTW moet betalen. Het akkoord laat zich niet uit over de hoogte van de BTW-heffing, die van land tot land verschilt.

Grootste struikelblok was een afspraak over controle op het nieuwe BTW-systeem. Hiermee zijn de bewindslieden voor belastingzaken voor Nederland staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) gisteren op hoofdlijnen akkoord gegaan. Overeengekomen is dat in ieder land een centraal meldpunt komt dat vanaf 1 januari 1993 de gegevens over de verkopen van goederen naar andere EG-landen registreert.

Per kwartaal is iedere verkoper verplicht om zijn BTW-nummer, het BTW-nummer van zijn klanten in andere EG-landen en het totaalbedrag van de leveringen van de verkoper aan dezelfde koper te melden. De belastingdienst in het land van aankoop krijgt automatisch per kwartaal de BTW-nummers van de kopers en de totale waarde van de ontvangen leveringen uit alle lidstaten.

Op deze manier kunnen de belastingdiensten de gegevens onderling vergelijken. Er zullen waarborgen worden ingebouwd om misbruik van de gegevens te voorkomen en om de vertrouwelijkheid te garanderen.

Alleen in geval van verdenking van fraude kunnen extra gegevens worden opgevraagd over individuele bedrijven of personen.

Duitsland en Groot-Brittannie maakten een zeker voorbehoud bij dit controlesysteem. De Britse regering wil nog formeel overleg voeren met hun werkgeversorganisatie over de administratieve last die de regeling voor het bedrijfsleven met zich meebrengt. Een Britse woordvoerder zei overigens geen bezwaren te verwachten en noemde het een goed systeem.

Duitsland wil nagaan in hoeverre deze regeling in overeenstemming is met de strenge Duitse wetgeving ter bescherming van privacy, de zogenoemde Datenschutz. Deze wetgeving verbiedt permanente opslag en automatische uitwisseling van gegevens. De Duitsers gaan alleen akkoord als gegevens bij vermoedens van fraude worden verstrekt als er expliciet om gevraagd wordt. Nadat ze zijn gebruikt moeten ze weer worden vernietigd.

De databanken waarin de gegevens worden opgeslagen zullen in ieder land afzonderlijk, worden opgezet. De Europese Commissie, het dagelijkse bestuur van de EG, heeft slechts tot taak om toe te zien dat de systemen onderling op elkaar aansluiten en met elkaar kunnen communiceren. De kosten voor het opzetten van deze computersystemen zullen door de nationale overheden worden gedragen.

    • Roel Janssen