'Reorganisatie van overheid gewenst'

DEN HAAG, 16 nov. Het overheidsapparaat moet de komende jaren drastisch worden gereorganiseerd. Veel meer taken zullen moeten worden gedecentraliseerd en uitbesteed.

Dit staat in het vanmiddag gepresenteerde rapport van de commissie-Deetman over de mogelijkheden voor bestuurlijke en staatkundige vernieuwing.

De commissie die onder leiding stond van Kamervoorzitter Deetman bestond verder uit de meeste fractievoorzitters uit de Tweede Kamer en fractiespecialisten. In het bijna honderd pagina's tellende rapport stipt de commissie een groot aantal terreinen aan waarop het bestuur kan worden verbeterd. Het is nu aan de Tweede-Kamercommisie voor binnenlandse zaken de discussie op gang te brengen.

De commissie is unaniem van oordeel dat het functioneren van de overheid aanzienlijk moet worden verbeterd. 'De jaren negentig laten een versnelling van de Europese eenwording zien. Het is voor Nederland zaak om daarbij een flexibele, praktijkgerichte overheid in te brengen', aldus het rapport. Als voorbeelden om dit te bereiken suggereert de commissie vormen van 'contractmanagement' en het creeren van zelfstandige bestuursorganen. De mogelijkheden hiervoor zouden de komende twee jaar verder moeten worden uitgewerkt. 'Dit moet op zo'n manier gebeuren dat verkokerde belangengroepen het trekken van onafhankelijke conclusies op politiek niveau niet in de weg staan', zo waarschuwt de commissie.

In het rapport wordt tevens uitvoerig aandacht besteed aan de kwaliteit van de wetgeving. De commissie stelt voor dat wetten nadat ze zijn aangenomen ook getoetst worden op hun effect in de praktijk. In elke wet zou dan ook moeten worden opgenomen wanneer deze wordt geevalueerd.

Pag. 3: Verkiezingen na kabinetscrisis