De Vries pleit voor koppeling

DEN HAAG, 16 nov. Minister De Vries heeft gisteren bij de behandeling van de begroting van de sociale zaken en werkgelegenheid in de Kamer een pleidooi gehouden voor de koppeling tussen uitkeringen en lonen. Deze kan volgens hem alleen gehandhaafd blijven als de groei van de werkgelegenheid niet wordt aangetast.

Hij waarschuwde dat de nieuwe ombuigingsoperatie waarvoor nu voorbereidingen worden getroffen, niet ten koste mag gaan van de groei van de werkgelegenheid. Dit betekent in zijn ogen dat de lastendruk niet extra mag oplopen en dat de loonontwikkeling gematigd moet blijven.

'Ik doe een dringend beroep op de vakbeweging de looneisen in deze betere tijd echt af te stemmen op de betaalbaarheid van de koppeling', zei De Vries. De werkgevers riep hij op 'niet gemakkelijk' aan hoge looneisen toe te geven, meer te doen aan de bestrijding van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en kansen te bieden aan langdurig werklozen en etnische minderheden. Zijn collega's in het kabinet riep hij op bij de ombuigingsoperatie niet over te gaan tot lastenverhoging.

'Stabilisering van de collectieve lastendruk is een onmisbare voorwaarde voor een succesvol werkgelegenheidsbeleid en de houdbaarheid van de koppeling', zei De Vries.

Pag. 9: Hoofdartikel

Pag. 3: 'Verhoging collectieve lasten bedreigt werkgelegenheid'

Een verhoging van de collectieve lasten biedt volgens minister De Vries geen oplossing voor de ombuigingsoperatie van ruim 10 miljard gulden en vormt een bedreiging voor de werkgelegenheid. De collectieve lastendruk mag volgens De Vries niet stijgen 'om te voorkomen dat via afwentelingsprocessen een verslechtering van de verhouding actieven-inactieven onvermijdelijk wordt. Als dat gebeurt zijn we nat'.

De Vries wil het verschil tussen minimumlonen en uitkeringen vergroten. Het komt voor dat werklozen die een baan aanvaarden er op achteruit gaan qua inkomen. De Vries staat 'positief' ten opzichte van het voorstel van De Leeuw (CDA) om het arbeidskostenforfait te verhogen en een aantal fiscale aftrekposten te schrappen.

Staatssecretaris Ter Veld ondersteunde een Kamermeerderheid die er bij het kabinet op aandrong om misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale uitkeringen met kracht te bestrijden. Ter Veld wees erop dat gemeenten die geen sancties opleggen aan mensen die niet verschijnen op herorienteringsgesprekken gekort worden op de bijdragen die ze van het rijk ontvangen.

De Vries voelde er niets voor om de Sociaal-Economische Raad te vragen naar de voor- en nadelen van de vierdaagse werkweek. De vierdaagse werkweek is een zaak van de CAO-partijen, vindt De Vries. Een adviesaanvraag zou de indruk kunnen wekken van 'de vierdaagse werkweek', terwijl de discussie volgens hem zou moeten gaan over 'een vierdaagse werkweek' ; eerder een uitzondering dan algemene regel.