A'dam: breuk in commissie referendum weer hersteld

AMSTERDAM, 16 nov. De poging om de onafhankelijke commissie voor de vraagstelling van het eerste Amsterdamse proefreferendum te 'lijmen' is gelukt. De twee leden die vorige maand uit de commissie stapten, prof.mr. P. Gilhuis en mr. G. Mak, zijn alsnog bereid gevonden mee te werken. Hierover is gisteravond overeenstemming bereikt.

Eind oktober zagen Gilhuis en Mak van medewerking af, omdat de gemeenteraad de bevoegdheid van de commissie om bindend advies te geven had afgezwakt. In een gesprek tussen de commissieleden en de fractievoorzitters van gemeenteraadsfracties, in aanwezigheid van burgemeester Van Thijn en wethouder Baak (bestuurlijke betrekkingen), is duidelijkheid geschapen over de status van de commissie en de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.

In het nu afgesproken 'stappenplan' houdt de commissie het laatste woord over de vraagstelling van het door de gemeenteraad bepaalde onderwerp, dat wil zeggen zonder inmenging van ambtenaren of politici. De gemeenteraad kan het advies, waarop hij in een eerder stadium desgewenst commentaar heeft kunnen geven, uitsluitend aannemen of verwerpen. Bij verwerping heeft over dit onderwerp geen referendum plaats.

De gemeenteraad houdt het laatste woord over het besluit naar aanleiding van de uitslag. In een toelichtend schrijven aan de onafhankelijke commissie zal worden gesteld dat de gemeenteraad de uitslag van het referendum 'in principe' zal honoreren, tenzij zwaarwegende argumenten daartegen pleiten.

Indien de gemeenteraad met deze afspraken akkoord gaat, alsmede met een substantiele verhoging van de kosten, eerder geraamd op een miljoen gulden, zou het experiment binnen een jaar kunnen worden gehouden. De gemeenteraad moet zich ook nog uitspreken over het onderwerp, het al of niet geheel autovrij maken van de Amsterdamse binnenstad.