VNO: werkweek van vier dagen is illusiepolitiek

DEN HAAG, 15 nov. De FNV bedrijft 'illusie-politiek' met het pleidooi voor een vierdaagse werkweek en de gestelde looneisen voor de komende cao-onderhandelingen. Vice-voorzitter dr. M. Albrecht van de werkgeversorganisatie trok gisteren fel van leer tegen de vierdaagse werkweek.

Tijdens het tweejaarlijkse congres dat afgelopen dinsdag eindigde, pleitte de FNV voor een vierdaagse werkweek. Het VNO vindt de voorstellen van de grootste vakorganisatie 'onbespreekbaar' en 'irreeel'. Het werkt kostenverhogend voor het bedrijfsleven en het verscherpt de bestaande spanningen op de arbeidsmarkt, meent Albrecht. Om de spanningen op de arbeidsmarkt te verminderen moeten er in de CAO's concrete afspraken worden gemaakt over scholing van langdurig werklozen.

Volgende week verschijnt een nota van de werkgeversorganisaties VNO en NCW over de te volgen koers in het komende cao-overleg. De werkgevers zullen in de cao-onderhandelingen volgens Albrecht 'meer dan ooit' de nadruk leggen op differentiatie met per saldo een beheerste loon(kosten)ontwikkeling. 'De economische onzekerheden zullen sterk verschillend doorwerken. Daarom moeten de gevolgen per bedrijfstak of bedrijf scherp in de gaten worden gehouden als er kostenverhogingen in het geding zijn', aldus Albrecht.

Albrecht kritiseerde ook het kabinet-Lubbers, omdat het de afspraak om winstdelingsregelingen fiscaal aantrekkelijker te maken niet nakomt. Toezeggingen voor zo'n voorziening werden gedaan in de afspraken met werkgevers en werknemers in december 1989, in het zogenoemde Gemeenschappelijk Beleidkader. De werkgevers willen via winstdeling tot gedifferentieerde loonvorming komen. Een deel van het inkomen wordt dan afhankelijk van het bedrijfsresultaat. In 'onzekere tijden' groeit volgens de werkgevers het belang van differentiatie.

De bereidheid van de vakbeweging om over winstdeling in cao's te praten, staat of valt met een gunstig fiscaal klimaat voor zulke afspraken, meent het VNO. De bedoeling was om op 1 januari 1991 een regeling te hebben, maar 'deze zomer liep de werkgroep van werkgevers, werknemers en overheid vast. Van overheidszijde bestaat geen enkele bereidheid medewerking te verlenen. Een spijtige zaak', aldus Albrecht.

De vaste commissie van Financien in de Tweede Kamer wil volgende week het initiatief-wetsvoorstel van het PvdA-Kamerlid dr. W. Vermeend op de agenda plaatsen. Vermeend beoogt met dit voorstel grotere belasting- en premievrije winstuitkeringen mogelijk te maken.