'Verzekering van particulier flink duurder'

DEN HAAG, 15 nov. Particulier verzekerden staan volgens het Tweede-Kamerlid Dees (VVD) de komende jaren forse lastenverzwaringen te wachten. Hij becijferde dat door een opeenstapeling van maatregelen de zogenaamde WTZ-toeslag, die alle particulier verzekerden naast hun premie moeten betalen, tot en met 1993 omhoog gaat van 75 naar 435 gulden per jaar. Voor een gezin met twee kinderen gaat de toeslag omhoog van 225 naar 1.240 gulden per jaar in 1993.

Dees pleit ervoor enkele maatregelen terug te draaien, waaronder een algemene premieverlaging voor alle bejaarden waarvan ook 65-plussers met hoge inkomens profiteren. Hij vindt dat uitsluitend de premies voor bejaarden met lagere inkomens moeten worden verlaagd.

In schriftelijke antwoorden op vragen die gisteren tijdens mondeling overleg in de Tweede Kamer over de stelselwijziging van de ziektekostenverzekeringen zijn gesteld, zegt staatssecretaris Simons (volksgezondheid) vandaag dat zijn voorganger Dees 'gelijk lijkt te hebben in zijn veronderstelling dat de lasten van particulier verzekerde gezinnen vanaf vorig jaar aanzienlijk stijgen'. De maatregelen die leiden tot hogere toeslagen kunnen overigens worden losgezien van de stelselwijziging.

'Met de nodige voorzichtigheid en onder voorbehoud kan de verwachte omslagbijdrage in 1992 worden geschat op maximaal 340 gulden per volwassen verzekerde per jaar', aldus Simons. Hij onderstreept dat deze verhoging maar een deel van het verhaal is. Simons gaat ervan uit dat de particuliere ziektekostenpremies dit jaar en volgend jaar in totaal met ongeveer 10 procent ofwel 135 gulden per jaar zullen dalen. 'In zoverre wordt het door de heer Dees genoemde verlies voor zo'n tweederde deel gecompenseerd.' Simons wijst erop dat hij de solidariteit binnen de particuliere markt wil vergroten en dat dit niet kan 'zonder dat bepaalde categorieen hogere lasten dragen'.

Dees zegt dat de premiedalingen niet voor alle particulier verzekerden zullen gelden. Zelfs na compensatie van premiedalingen is naar zijn mening nog sprake van een zeer grote lastenverzwaring. 'Bij de interpretatie van mijn cijfers moet worden bedacht dat circa 35 procent van alle particulier verzekerden beneden de loongrens van het ziekenfonds (ongeveer f. 50.000, red.) zit', aldus Dees. 'Van de middenstanders, die per definitie zijn aangewezen op een particuliere verzekering omdat zij zijn uitgesloten van de ziekenfondsverzekering, heeft 31 procent een inkomen onder het minimumloon en 37 procent een inkomen onder de 30.000 gulden. Deze groep wordt door de WTZ-maatregelen uitzonderlijk zwaar getroffen. Dat geldt ook voor gezinnen met meerdere kinderen.' Zijn conclusie: 'Dit is geen sociaal beleid.'