Einde aan misbruik 80-procentsregeling

DEN HAAG, 15 nov. Staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) heeft gisteren bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend ter bestrijding van oneigenlijk gebruik van de zogenoemde 80procentsregeling. Tegelijk met de aanscherping van de regeling, die op 1 januari 1991 moet ingaan, wordt de maximale totale druk van de inkomsten- en vermogensbelasting verlaagd van 80 tot 75 procent van het belastbaar inkomen. Hiervoor is 10 miljoen gulden uitgetrokken van de 30 miljoen gulden aan verwachte opbrengsten.

Uit onderzoek is gebleken dat een zeer kleine groep ongewenst gebruik maakt van de regeling. Het gaat vooral om directeuren/grootaandeelhouders die door afzien of uitstel van salaris (eventueel in combinatie met het verstrekken van laag rentende of renteloze leningen aan de vennootschap) hun inkomen zodanig verlagen dat zij door toepassing van de 80-procentsregeling minder of helemaal geen vermogensbelasting betalen.

Van Amelsvoort wil nu een zodanige herrekening van het belastbare inkomen toepassen dat in elk geval een procent van het belang van de directeur/grootaandeelhouder als vergoeding voor zijn arbeid en andere inkomsten uit de vennootschap in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van de vermogensbelasting. De herrekening vindt niet plaats als betrokkene overtuigend kan aantonen dat de genoten arbeidsbeloning en rente wel een zakelijke vergoeding zijn.

De Raad van State vreest dat de nieuwe regeling de werkdruk bij belastingdienst en rechterlijke macht vergroot. Het adviescollege meent ook dat bonafide eigenaren/ondernemers die 'uit emotionele binding met de zaak' tijdelijk hun inkomen verlagen de dupe kunnen worden. Volgens de raad zou het beter zijn te kijken naar de verschuldigde belasting over een aantal jaren. Pas als die onder de norm blijft, is er volgens hem reden in te grijpen.