Bedrijven maken 60.000 banen voor allochtonen

DEN HAAG, 15 nov. Werkgevers en werknemers hebben gisteravond overeenstemming bereikt over de bestrijding van de werkloosheid onder etnische minderheden. Ze willen de komende vijf jaar ten minste 60.000 banen voor allochtonen creeren, waardoor de werkloosheid onder etnische minderheden wordt teruggebracht tot het landelijk gemiddelde.

'Een goede dag voor de minderheden', zei minister De Vries (sociale zaken) vanmiddag in een eerste reactie. Hij typeerde het akkoord als 'ambitieus'. Volgende week praten werkgevers- en werknemersorganisaties met minister De Vries over het akkoord.

De werkloosheid onder etnische minderheden bedraagt op dit moment ongeveer 37 procent tegen 9 procent onder autochtone Nederlanders. De Stichting van de Arbeid (het overlegorgaan van werkgevers en werknemers) wil dat verschil voor 1996 wegwerken.

Ondernemingen met meer dan tien werknemers worden verplicht plannen op te stellen waarin staat hoeveel mensen uit minderheidsgroepen ze direct of na scholing aan werk kunnen helpen. Deze 'taakstellende werkplannen' worden opgesteld in nauw overleg met de regionale bureaus voor de arbeidsvoorziening en worden jaarlijks geevalueerd. Voor de coordinatie worden vijftig nieuwe functionarissen aangetrokken.

De Stichting van de Arbeid verwacht dat scholing en begeleiding ongeveer tienduizend gulden per werkloze allochtoon per jaar zullen kosten. Het totale bedrag wordt op ongeveer 155 miljoen gulden per jaar geraamd.

Tijdens het Najaarsoverleg op 2 oktober kregen de sociale partners van het kabinet tot 15 november de tijd om met concrete voorstellen over scholings- en banenplannen voor allochtone werklozen te komen. Ook over registratie en rapportage van het aantal werknemers uit etnische minderheden zouden werkgevers en werknemers het eens moeten worden. Als de twee partijen niet tot overeenstemming zouden komen, zou minister De Vries de maatregelen bij wet afdwingen.

Het kabinet zal de Sociaal-Economische Raad advies vragen over de wenselijkheid van een wettelijke verplichting voor werkgevers een minimum aantal werknemers uit etnische minderheden in dienst te hebben. Deze toezegging, gedaan tijdens het Najaarsoverleg, was nodig om instemming van de FNV te krijgen met de afspraken. Bovendien verlangde de FNV dat de aanpak 'controleerbaar, substantieel en meetbaar' zou zijn. Volgens de vice-voorzitter K. Adelmund van de vakcentrale FNV voldoen de gisteren gemaakte afspraken daaraan. 'Het is een aanvaardbaar onderhandelingsresultaat. Het moet duidelijk zijn dat we met dit akkoord het stadium van intentieverklaringen hebben verlaten', aldus Adelmund. De vakcentrales CNV en MHP, en de werkgeversorganisaties waren tevreden over het bereikte akkoord.

De woordvoerder het Nederlands Centrum Buitenlanders vindt de afspraken 'een stap in de goede richting'. Het NCB gaat er bij het kabinet op aandringen de afspraken algemeen verbindend te verklaren.