Amsterdamse raad akkoord met voorstel tot aanpak van Bijlmer

AMSTERDAM, 15 nov. De Amsterdamse gemeenteraad is gisteren akkoord gegaan met het voorstel van B en W om de stedebouwkundige structuur van de Bijlmermeer ingrijpend te wijzigen. Sloop van circa 3000 woningen in de hoogbouw wordt daarbij niet uitgesloten, zoals reeds in het programakkoord tussen de collegepartijen was overeengekomen.

De plannen zullen buurt voor buurt worden aangepakt, onder verantwoordelijkheid van het stadsdeel Zuid-Oost en in overleg met bewonersorganisaties. Voor de eventueel te slopen woningen moeten in grotere dichtheid nieuwe woningen worden gebouwd, in verschillende soorten. Het aantal woningen in de sociale huursector zal ten minste gelijk moeten blijven. Eveneens ongeveer 3000 woningen moeten zodanig worden verbeterd dat zij geschikt zijn voor de duurdere huursector. Hierbij moeten particuliere beleggers worden betrokken, zeggen B en W in hun voordracht.

Tegelijk met de stedelijke vernieuwing moet de sociale vernieuwing worden aangepakt en moeten maatregelen worden genomen om de veiligheid te vergroten. De raad drong er op aan niet te wachten op een totaalplan, maar zo spoedig mogelijk met deelprojecten te beginnen, zoals het aanstellen van concierges en het opknappen van het winkelcentrum Ganzenhoef.

Een ambtelijke projectorganisatie, waarin de woningcorporatie, het stadsdeel Zuid-Oost en de gemeente Amsterdam deelnemen, gaat een stedebouwkundig en een sociaal plan van aanpak uitwerken.

Begin dit jaar adviseerde de Werkgroep Toekomst Bijlmermeer onder meer de sloop van 3000 woningen. De werkgroep was ingesteld om te onderzoeken hoe het structurele financiele tekort van de woningcorporatie Nieuw Amsterdam die ongeveer 13.000 woningen in de Bijlmermeer exploiteert, kan worden opgelost. Het tekort bedraagt eind dit jaar meer dan 100 miljoen. In tien jaar tijd is er vanuit de Bijlmer 20.000 maal verhuisd, drie tot vier maal zoveel als uit andere Amsterdamse buurten. Met het uitvoeren van de huidige plannen, die ongeveer 650 miljoen gulden zullen kosten en 10 jaar zullen vergen, hoopt men een veiliger en stabieler woonwijk te creeren.

Nu de gemeente akkoord is gegaan met de herstructureringsplannen kan de woningcorporatie een saneringsaanvraag indienen bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Hierin wordt een financieel dekkingsplan voorgesteld, waarin het Rijk, het Centraal Fonds en de gemeente Amsterdam een bijdrage leveren.

Een groep Bijlmerbewoners bood gisteren een petitie aan waarin men de gemeenteraad verzocht de nota van B en W af te wijzen en voorrang te geven aan de sociale vernieuwing.