PvdA bereid tot grote ombuigingen voor de koppeling

DEN HAAG/AMSTERDAM, 14 nov. De PvdA is bereid tot omvangrijke ombuigingen om de koppeling tussen lonen en uitkeringen te handhaven. De overheidsfinancien mogen volgens de PvdA geen reden zijn om de koppeling los te laten. Dat bleek gisteren bij het debat in de Tweede Kamer over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

PvdA-woordvoerder Leijnse wil dat minister De Vries (sociale zaken) zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel over de koppeling naar de Tweede Kamer stuurt met slechts twee criteria om te ontkoppelen: een snelle groei van het aantal aantal uitkeringsgerechtigden en een te forse loonstijging.

In zijn ontwerp-wetsvoorstel heeft De Vries een derde criterium toegevoegd: ook financiele problemen van de overheid kunnen een reden zijn om de koppeling niet volledig door te laten gaan. Onder verwijzing naar het regeerakkoord verzet de PvdA-fractie in de Tweede Kamer zich in het voetspoor van de PvdA-ministers zich daar tegen.

De PvdA werd hierin gesteund door D66 en Groen Links. Het CDA hield zich op de vlakte. 'We zijn blij met de uitspraak van collega Leijnse dat de PvdA bereid is tot ombuigingen om ook de doelstellingen over financieringstekort en collectieve lastendruk te realiseren', zei CDA-woordvoerder De Leeuw. In het regeerakkoord is afgesproken dat de collectieve lastendruk niet boven de 53,6 procent mag komen en dat het financieringtekort wordt teruggebracht naar 3,25 procent in 1994.

Leijnse wees erop dat in financiele zin het draagvlak voor de sociale zekerheid in de afgelopen jaren breder is geworden, doordat de gemiddelde uitkering minder snel stijgt dan het gemiddeld inkomen. Leijnse: 'De Nederlandse economie kan zich het huidige en toekomstige volume in de sociale zekerheid permitteren, mits de groei van arbeidsdeelname onverdroten wordt voortgezet'.

Premier Lubbers zei gisteren op een congres van de vakcentrale FNV in Amsterdam dat handhaving van de koppeling niet in de eerste plaats een zaak is van het kabinet, maar van werkgevers en werknemers. Als zij het eens worden over een gematigde loonontwikkeling, dan hoeft de koppeling niet in gevaar te komen, aldus de premier.

Lubbers zei 'het allemachtig belangrijk' te vinden dat werkgevers en werknemers in het overleg over collectieve arbeidsovereenkomsten voorwaarden scheppen voor uitbreiding van de werkgelegenheid. De kabinetsdoelstelling om jaarlijks 100.000 mensen meer aan de slag te krijgen zal volgens Lubbers 'nog heel wat jaren volgehouden moeten worden'. Hij zei te beseffen dat het accentueren van deze werkgelegenheidsgroei op gespannen voet staat met looneisen. Maar het is volgens hem 'een geweldige denkfout' bij de inschakeling van schoolverlaters, arbeidsongeschikten, minderheden en herintredende vrouwen te zeggen: 'Dat is een zaak van zullie in Den Haag'.

Lubbers benadrukte de verantwoordelijkheid van de sociale partners. 'De uitkomsten van het concrete arbeidsvoorwaardenoverleg zijn bepalend voor de vraag of er solidariteit is of geen solidariteit'. Hij zei dat het 'een schande' zou zijn wanneer de koppeling in Nederland bij de huidige hoge welvaart 'niet in de rekensommen' zou passen. 'Ik vind eigenlijk, dat iedereen dan zou moeten zeggen: dat pik ik niet.'