Kamer: kustafkalving zeewaarts bestrijden

DEN HAAG, 13 nov. De Nederlandse kustlijn mag de komende tien jaar niet verder afkalven. De Tweede Kamer steunt de keuze van het kabinet om niet langer toe te geven aan het steeds verder oprukken van de zee. Een meerderheid in de Kamer van CDA, VVD en SGP meent dat na de eeuwwisseling verdergaande maatregelen moeten worden genomen. Om de kustafkalving tegen te gaan moeten dan in zee uitgebreide maatregelen worden genomen zoals de aanleg van nieuwe strekdammen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan onderwateroeverdammen.

In een debat met minister Maij-Weggen (waterstaat) dienden de drie partijen gisteravond een voorstel in waarin werd opgemerkt dat hun alternatief 'zeewaarts' op termijn goedkoper is en een betere veiligheid biedt. Of PvdA, D66 en Groen Links dit voorstel zullen steunen, is twijfelachtig. Het Kamerlid Zijlstra (PvdA) meende dat gelet op alle onzekerheden 'je de handen mag dichtknijpen' als de bestaande kustlijn kan worden gehandhaafd.

Het ging CDA, VVD en SGP niet alleen om de kustverdediging, maar ook om bouwlokaties in zee, met name tussen Hoek van Holland en Scheveningen, niet onmogelijk te maken door een keuze voor de huidige kustlijn. Minister Maij-Weggen gaf herhaalde malen blijk van haar 'sympathie' voor dit Zuidhollandse plan, maar maakte ook duidelijk dat het uit oogpunt van kustverdediging niet nodig is. Juist dit gedeelte kent de minste problemen. De kust wijkt er hooguit 10 centimeter per jaar, terwijl dat op diverse plaatsen in Noord-Holland meer dan een meter is en bij Texel zelfs 1,6 meter.

De afkalving van de kust wordt veroorzaakt door permanente erosie en door de zware stormen die van tijd tot tijd de kop opsteken. Daar komt het rijzen van de zeespiegel als gevolg van het broeikaseffect bij. Tot nu toe werd uitgegaan van een stijging van 20 centimeter per eeuw, gevreesd wordt dat dit de volgende eeuw 35 tot 85 centimeter zal zijn.

Tot nu toe werden de meest bedreigde plaatsen aan de kust jaarlijks door middel van zandsuppleties hersteld. Kosten: 10 miljoen gulden per jaar, waarbij een achteruitgang van de kustlijn als geheel voor lief werd genomen. Aan dat laatste komt een einde. Het komende decennium wordt voor 60 miljoen gulden per jaar aan zandsuppleties en andere maatregelen uitgegeven. Gisteravond werd afgesproken dat de kustlijn van voor de februaristormen van 1990 zoveel mogelijk het uitgangspunt zal zijn.