Kamer uit kritiek op interim-politiewet

DEN HAAG, 12 nov. De Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en D66 hebben vandaag tijdens de behandeling van de politiebegroting voor 1991 forse kritiek geleverd op de Interimwet die de integratie van rijks- en gemeentepolitie in 25 regiokorpsen regelt.

Evenals de Raad van State zijn de politieke partijen van mening dat het ontoelaatbaar is dat de burgemeester van de grootste gemeente die samen met de hoofdofficier van justitie het beheer gaat voeren over de nieuwe korpsen andere burgemeesters in de regio aanwijzingen kan geven ter voorbereiding van de reorganisatie.

Stoffelen (PvdA) meent dat deze aanwijzingsbevoegdheid 'de bestuurlijke verhoudingen verziekt'. Koffeman (CDA) acht het onaanvaardbaar dat 'in de nieuw te vormen regio's een burgemeester de overige burgemeesters monddood maakt dan wel buiten spel zet'. Volgens het CDA moeten de hoofdlijnen met alle burgemeesters besproken worden en gezamenlijk geacordeerd worden. De PvdA vindt dat de burgemeesters gezamenlijk bij meerderheid van stemmen moeten beslissen.

PvdA en D66 uiten ook hun bevreemding over de beslissing van de beide politieministers Dales en Hirsch Ballin om de Haarlemmermeer en Schiphol in te delen in de politieregio Haarlem. Stoffelen noemt deze beslissing 'onacceptabel en onverteerbaar' en in strijd met het regeerakkoord. De reorganisatie van de politie zal binnenkort in een apart overleg met de Tweede Kamer worden besproken.

Kritiek werd ook geleverd op de verdere uitvoering van de herverdeling van de sterkte bij de politie. Zo'n vierhonderd rijkspolitiemensen moeten in dit verband worden opgenomen in de korpsen van gemeentepolitie in vooral de grote steden. CDA en PvdA vinden dat van dit voornemen moet worden afgezien omdat er in sommige districten van de rijkspolitie sprake is van grote onderbezettingen. Koffeman stelt voor de herverdeling te integreren in de plannen voor de reorganisatie.

Waardering is er voor de plannen om bij de werving van agenten vooral aan allochtonen en vrouwen de voorkeur te geven. Gezien de moeilijkheden die de uitvoering van dergelijke positieve actieplannen oplevert, wil de PvdA dat er een verplichte jaarlijkse evaluatie van de plannen wordt uitgevoerd. Korpschefs moeten van de PvdA ook overgaan tot het aanstellen van vertrouwenspersonen die klachten over seksuele intimidatie binnen het korps onderzoeken.