Leden VN-commissie Habitat onderstrepen belang van hetmilieu

DEN HAAG, 10 nov. De 54 landen die de afgelopen week in Den Haag bijeen zijn geweest op een bijeenkomst van de VN-commissie Habitat zijn het gisteren eens geworden over een slotverklaring. Daarin wordt zowel het belang van het milieu en een duurzame samenleving als de strijd tegen armoede, met name in de grote steden in de Derde Wereld, onderstreept en in onderling verband gebracht.

Habitat is de VN-commissie voor Menselijke Nederzettingen die zich in het bijzonder bezighoudt met de problematiek van de daklozen en sloppenwijken in de Derde Wereld. De landen die vijf dagen lang onder leiding van oud-minister Van der Stoel van buitenlandse zaken hebben vergaderd, hebben hun opvattingen vastgelegd in stellingen die in de wandelgangen al gauw als 'de tien geboden' werden aangeduid.

Daarin wordt onder meer opgemerkt dat een duurzame ontwikkeling de kwaliteit van ieders leven verbetert, maar tegelijkertijd niet kan worden bereikt zolang meer dan een miljard mensen in totale armoede leven. Oplossing van de schuldenproblematiek van de ontwikkelingslanden is een belangrijke voorwaarde om dat te bereiken.

In de verklaring wordt een verdere groei van de stedelijke gebieden als onontkoombaar beschouwd. Internationale samenwerking en onderzoek moeten ertoe bijdragen dat dit gebeurt op een wijze die uit milieu-oogpunt verantwoord is. Geconstateerd wordt ook dat de industriele landen de belangrijkste verantwoordelijkheid hebben voor een verantwoorder ernergieverbruik, een doelmatig gebruik van natuurlijke bronnen, de vermindering van afval en vervuiling. Van der Stoel schetste het dilemma aldus: 'Als wij ieder mens de komende decennia een leefbaar bestaan willen geven en tegelijktijd op dezelfde wijze doorgaan met onze wijze van produceren en consumeren, dan zal het energieverbruik nog met het achtvoudige toenemen. Dat is onmogelijk, onaanvaardbaar en een levensgevaarlijke aantasting van het milieu.'

De verklaring moet uitmonden in een aantal voorstellen waaraan de VN-commissie verder moet werken. Bijvoorbeeld het opstellen van een lijst van bouwmaterialen die als schadelijk voor het milieu gelden. De conclusies en aanbevelingen van de conferentie worden volgend jaar nader besproken in de dertiende zitting van Habitat in Zimbabwe. Ze worden bovendien ingebracht op de VN-conferentie over ontwikkeling en milieu die in 1992 in Brazilie wordt gehouden.