De Vries: discussie over de koppeling moet serieus

DEN HAAG, 9 nov. Minister De Vries (sociale zaken) vindt dat er 'een serieuze discussie' in de ministerraad moet worden gehouden over de koppeling tussen lonen en uitkeringen. Dit is de reden dat De Vries de overheidsfinancien in een ontwerp-wetsvoorstel heeft opgenomen bij de afweging of de uitkeringen de gemiddelde loonstijging volledig moeten volgen. Vanmiddag wordt dit voorstel in de ministerraad besproken.

Gisteren werd duidelijk dat er binnen het kabinet een conflict is over de koppeling. Op dit moment kan het kabinet besluiten de uitkering niet volledig de lonen te laten volgen als er sprake is van een onverantwoorde loonontwikkeling of als het aantal uitkeringsgerechtigden fors toeneemt. De Vries heeft er in zijn ontwerp-wetsvoorstel een derde argument aan toegevoegd: ook de stand van de overheidsfinancien zou een reden moeten kunnen zijn om de koppeling niet volledig door te laten gaan. Met verwijzing naar het regeerakkoord verzetten de PvdA-ministers zich tegen het voorstel van De Vries.

Over de actuele discussie over de koppeling in het kabinet wilde minister Kok gisteren in de Kamer bij de begrotingsbehandeling van Financien geen mededelingen doen. 'Het is een kwestie die onder de ministerraad is', zei hij. Maar nog geen tien seconden eerder zei Kok: 'Ik kan ik spreek vanuit het regeerakkoord op dit moment niet anders dan nog eens beklemtonen dat wij zeer wel overwogen hebben gekozen voor die twee afwijkingsgronden.'

In een reactie zei P. Rosenmoller (Groen Links): 'Wij prijzen het kabinet al tien maanden voor de handhaving van de koppeling. Zo langzamerhand vraag je je af wat de uitkeringsgerechtigden ermee opschieten. Materieel betekent het veel voor hen, maar psychologisch gezien staan ze voortdurend onder druk. Wordt de koppeling gehandhaafd?'