Deel Kamer pleit voor rechtsingang minderjarige

DEN HAAG, 8 nov. - De Tweede-Kamerfracties van PvdA, VVD en D66 vinden dat minderjarigen in principe moeten worden gerechtigd zelfstandig een zaak aan de rechter voor te leggen.

In overleg met staatssecretaris Kosto (justitie) hebben de politieke partijen zich gisteren echter bereid verklaard eerst een nota over dit onderwerp van Justitie af te wachten, die in de zomer van 1992 zal verschijnen.

Kosto verzet zich vooralsnog tegen een formele rechtsingang voor jeugdigen. De staatssecretaris wil vermijden dat gezinsconflicten door de rechter moeten worden beslecht. Dit zou het bijzondere karakter van de verhouding tussen ouders en kinderen te veel schaden. Kosto vreest bovendien een verzwaring vande werklast van rechters en extra kosten doordat jongeren in aanmerking zouden moeten komen voor gefinancierde rechtshulp.

Korthals (VVD) wees erop dat 'een juridisch kader' juist nodig kan zijn bij ernstige gezinsconflicten. 'De rechter zal er terughoudend mee moeten zijn, maar soms kan ingrijpen van buitenaf wel eens erg nuttig zijn.'

Kosto wist de Tweede Kamer voorlopig tevreden te stellen door toe te zeggen eerst de werking te evalueren van de informele rechtsgang die in het omgangsrecht wordt geboden. De nieuwe regeling van het omgangsrecht na echtscheiding, die per 1 december in werking treedt, bepaalt dat de rechter ook op verzoek van minderjarigen ouder dan 12 jaar een omgangsregeling kan wijzigen. De rechter hoort de minderjarigen zodra hij de indruk heeft dat de jeugdigen wensen op dit vlak hebben.

Justitie zei ook van plan te zijn de mogelijkheden tot het door de kantonrechter benoemen van een bijzondere curator - die namens de minderjarige in rechtszaken optreedt - eventueel uit te breiden. Nu kan het benoemen van een bijzondere curator alleen geschieden bij vermogensrechtelijke geschillen tussen ouders en kind.

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met de voorstellen voor een nieuwe regeling van het ouderlijk vruchtgenot. In het geval dat thuis wonende minderjarigen een eigen inkomen uit arbeid verwerven, zouden ouders niet langer het vruchtgenot moeten hebben over het inkomen. Het loon wordt aan de minderjarige zelf uitgekeerd en deze betaalt eventueel kostgeld als bijdrage in de kosten van de huishouding.