Grote scepsis over betekenis EG-akkoord

De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger bij de GATT, Carla Hills, liet vanochtend in een eerste reactie op het EG-landbouwakkoord blijken dat zij nog niet tevreden is. Hills heeft de EG gisteren nog eens herinnerd aan de toezeggingen die tijdens de G-7 top in Houston in juli zijn gedaan.

Toen beloofden de regeringsleiders van Frankrijk, West-Duitsland, Groot-Brittannie en Italie aan president Bush te zullen onderhandelen over de drie afzonderlijke elementen bij landbouwhervorming, te weten: interne steunmaatregelen aan boerenbedrijven, exportsteun en douanetarieven. Volgens mevrouw Hills hadden de leiders van de vier EG-lidstaten zich hiertoe persoonlijk verplicht.

PAEMENHugo Paemen, EG-delegatieleider bij de onderhandelingen over liberalisering van de wereldhandel binnen de Gatt, de Algemene Overeenkomst inzake Handel en Tarieven, heeft gisteren de betrokkenheid van de EG nog eens nadrukkelijk bevestigd. Dat er acht EG-ministerraadszittingen voor nodig waren om onderling overeenstemming te bereiken over een landbouwvoorstel, was een bewijs voor de ernst waarmee de EG in de Uruguay-ronde onderhandelt, zei hij.

CAIRNSGROEPDe Australische landbouwminister Blewitt, die de EG namens de Cairnsgroep van veertien landbouwproducerende landen, waaronder Argentinie en Canada, op het hart drukte binnen tien dagen met een aanvaardbaar voorstel te komen, zei gisteren 'teleurgesteld' te zijn over het EG-aanbod. Wel verwelkomde hij pogingen van de Nederlandse voorzitter van de landbouwonderhandelingen binnen de Uruguay-ronde, ir. Aart de Zeeuw, om de kloof tussen het Amerikaanse voorstel voor vermindering van de interne steun met 90 tot 95 procent ende exportsteun met 75 procent over tien jaar, en dat van de EG, te vertalen in een jaarlijks percentage. 'Op jaarbasis is het verschil tussen de VS en de Cairnsgroep enerzijds en de EG anderzijds minder groot', gaf hij toe.

GRAANHANDELDirecteur P. L. M. Pex van het Comite van Graanhandelaren zegt dat de Nederlandse handel, de export, de agrarische sector en de havensector groot nadeel van het EG-akkoord zullen ondervinden. 'De GATT was altijd bedoeld om handelsbelemmeringen weg te nemen, maar de Europese Commissie wil nu behalve een heffing op de import van graanvervangende produkten als tapioca, maisgluten en citruspulp ook nogeens quota introduceren, met alle bureaucratie van dien. Dat leidt tot frustratie van de handel en vermindering van export. De EG wilde aanvankelijk uitgaan van het importniveau voor die produkten van 1986 met een toeslag van acht procent, maar die toeslag heeft men nu weggegeven. Bovendien zal de vermindering van subsidies echt niet leidentot een lagere graanproduktie in de EG, gezien het enorme prijsverschil met de wereldprijs voor graan, aldus Pex.

JAPANEen woordvoerder van het Japanse ministerie van handel zei vanochtend op basis van het EG-akkoord niet optimistisch te kunnen zijn over de kansen op een compromis in de GATT-onderhandelingen. Gezien de standpunten van de Verenigde Staten en Japan zullen de onderhandelingen zeer moeilijk worden, voorspelde hij. Ook Japan wenst een vermindering van de landbouwsubsidies in de EG met dertig procent, maar er moeten nog veel andere kwesties worden opgelost buiten het akkoord van Brussel, dat onder grote politieke druk tot stand is gekomen, aldus de woordvoerder.