Perez: beraad over bezette gebieden

NEW YORK, 2 nov. Israel biedt de Palestijnen in de bezette gebieden onvoldoende bescherming en daarom zouden de 164 ondertekenaars van de Vierde Conventie van Geneve, waarin de rechten van burgers in tijd van oorlog worden geformuleerd, bijeen moeten komen om zich over hun situatie te beraden. Dat zegt Perez de Cuellar, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, in een gisteren uitgebracht, elf pagina's tellend rapport over de Palestijnen in de bezette gebieden. Ook Israel behoort tot de ondertekenaars van de conventie.

Het rapport is opgesteld op verzoek van de Arabische landen. In het rapport gewaagt Perez de Cuellar van het diepe wantrouwen van de Palestijnen tegen Israel en hij doet een oproep voor een onpartijdige aanwezigheid van de Verenigde Naties in het gebied. Het rapport doet daarvoor echter geen concrete aanbevelingen en de secretaris-generaal constateert dat daarvoor 'onder de huidige omstandigheden de medewerking van de Israelische autoriteiten absoluut essentieel is'. Perez wijst erop dat zijn eerdere pleidooien voor een betere behandeling van de Palestijnen bij de Israelische autoriteiten steeds vergeefs waren.

Het zou voor het eerst zijn dat de ondertekenaars van de Vierde Conventie bijeenkomen om zich te beraden over de naleving van de daarin vervatte afspraken. Van Palestijnse zijde is gesuggereerd dat de vertegenwoordigers van de UNTSO, de VN-organisatie die toezicht houdt op de wapenstilstand tussen Israel en de buurlanden, ingeschakeld zouden kunnen worden om op de naleving van de Geneefse conventie toe te zien. (AP)