KNMG: arts beslist over donororgaan

DEN HAAG, 2 nov. Na overlijden van mensen die hun standpunt over orgaandonatie niet kenbaar hebben gemaakt, dient de arts en niet de familie beslissingsrecht te hebben over het aanwenden van organen voor transplantatie.

Het hoofdbestuur van de artsenorganisatie KNMG heeft dit standpunt ingenomen omdat met een dergelijke maatregel het aanbod van organen zou kunnen toenemen. De Gezondheidsraad stelde zich vorig jaar op dat standpunt. Zowel de KNMG als de Gezondheidsraad steunen het principe van het voorontwerp van de Wet op de Orgaandonatie dat iedereen die zich niet heeft uitgelaten over orgaandonatie, na overlijden als potentiele donor kan worden beschouwd.

Als echter aan een aantal voorwaarden niet kan worden voldaan, geeft de artsenorganisatie de voorkeur aan een systeem waarbij alleen bij mensen die vooraf toestemming hebben gegeven organen kunnen worden verwijderd voor transplantatie.

In het voorontwerp van de Wet op de Orgaandonatie, dat nu voor advies bij de Nationale Raad voor de Volksgezondheid ligt en waarschijnlijk in december naar het ministerie van WVC teruggaat, behoudt de familie het beslissingsrecht. Het bestuur van de KNMG vindt dat het voor familieleden een zware opgave is om vlak na het overlijden van een familielid een besluit te nemen over orgaandonatie. Wel zal in alle gevallen de familie moeten worden benaderd.

Het voorontwerp gaat uit van een systeem waarbij iedere meerderjarige Nederlander wordt gevraagd zich uit te spreken over orgaandonatie na overlijden. Toestemming en bezwaar worden vastgelegd in een centraal registratiesysteem. Als wordt besloten degenen die niet kenbaar maken wat ze willen als potentiele donors te beschouwen, is volgens de KNMG wel een steeds terugkerende intensieve voorlichtingscampagne nodig. Dit gebeurt dan zowel om het registratiesysteem toe te lichten als om duidelijk te maken dat wie geen keuze doet wordt geacht geen bezwaar te hebben.

Een andere voorwaarde is dat aan mensen die niet hebben gereageerd elke vijf jaar opnieuw wordt gevraagd wat ze willen. 'Mensen moeten worden aangemoedigd zich over orgaandonatie uit te laten', zegt het KNMG-bestuurslid W. R. Kastelein. 'Als dat niet gebeurt, wordt het hele systeem een farce.'