Kosto: Justitie krijgt steeds meer aanvragen voorgezinshereniging

DEN HAAG, 1 nov. Justitie wordt geconfronteerd met een opmerkelijke stijging van aanvragen voor gezinshereniging. Het gaat dan om de ouders van buitenlandse werknemers die in de jaren zestig naar Nederland zijn gekomen. Staatssecretaris Kosto (justitie) zei dat gistermiddag in een mondeling overleg met de Tweede Kamer.

Deze mensen zijn inmiddels op leeftijd gekomen, en de plaatselijke gewoonte verlangt dat de kinderen de verzorging van hun ouders op zich nemen. Omdat de kinderen zich in Nederland bevinden, willen de ouders zich nu bij hen voegen. Kosto sprak van een stijging van het aantal aanvragen ten opzichte van vorig jaar met zestig procent. Hij noemde geen totaal-cijfer. Voor gezinshereniging geldt het Nederlandse restrictieve toelatingsbeleid niet.

De staatssecretaris werd door zijn partijgenoot Van Traa (PvdA) op de vingers getikt omdat hij zich ongelukkig zou hebben uitgedrukt. Kosto gebruikte een citaat uit een bijdrage van directeur Thorvald Stoltenberg van het Hoge commissariaat voor vluchtelingen die had gewaarschuwd voor het 'optrekken' van zes miljoen Russische asielzoekers naar het Westen. Kosto wilde daarmee aangeven dat Europa de komende jaren 'grote volksverhuizingen' te wachten staan: van Oost naar West en van Zuid naar Noord. Maar volgens Van Traa schept Kosto met dit beeld een 'verkeerd klimaat' voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Van Es (Groen Links) wees er op dat er des te minder reden voor dergelijke 'oorlogstermen' is, omdat het verwachte aantal asielzoekers dit jaar achterblijft bij de ramingen. Het worden er vermoedelijk iets meer dan 20.000, terwijl er 24.000 waren verwacht.

De staatssecretaris weigerde pertinent om de wens in te willigen van de regeringspartijen, Groen Links en D66 om gedoogde vluchtelingen te erkennen.

Het gaat hierbij om afgewezen asielzoekers uit een beperkt aantal landen die niet uitgezet worden, omdat ze bij terugkeer vermoedelijk levensgevaar lopen. De asielzoekerscentra zijn inmiddels voor veertig procent gevuld met deze categorie 'niet-uitzetbaren'. Kosto wil per se het advies van de commissie Mulder hierover afwachten. Pleidooien van Krajenbrink (CDA) en Van Traa (PvdA) om niet zo lang te wachten, respectievelijk het 'gewoon te doen' wees hij af, omdat hij met een deeloplossing de commissie Mulder voor de voeten zou lopen.

Kosto zei dat hij het kabinet binnenkort vermoedelijk weer om meer personeel zal moeten vragen om de aanvragen te kunnen verwerken. Hij wil namelijk af van de mogelijkheid voor vreemdelingen om bij ieder willekeurig politiekorps een asielaanvraag te kunnen indienen. Er moeten vier regio's met vier centrale verwerkingsinstanties komen, zo wil hij. Justitie heeft nu een ambtelijke capaciteit voor de verwerking van 14.000 aanvragen per jaar. De termijn voor kort gedingen is inmiddels teruggebracht van 9 maanden naar 3 weken. Kosto gaf wel aan dat de de dienst vreemdelingenzaken van zijn departement de laatste jaren al fors is uitgebreid, gereorganiseerd en bovendien verhuisd. Nog verder uitbreiden wordt door het departement niet echt als een zegen beschouwd. Kosto wees er ook op dat alleen al bij de politiekorpsen in de grote steden een kleine tweehonderd toegestane vacatures nog onvervuld zijn. Wiebenga (VVD) verweet hem daarop 'geen boter bij de vis' te leveren. Kosto onderschat volgens hem de noodtoestand en is bij het nemen van maatregelen 'te terughoudend'.