Kamer wil meer duidelijkheid over taken BVD

DEN HAAG, 1 nov. De Tweede Kamer wil van minister Dales (binnenlandse zaken) meer duidelijkheid over de taken van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD).

Tijdens overleg vandaag over de voorgenomen reorganisatie van de BVD bleek dat de Kamerleden niet duidelijk voor ogen staat welke taken onder de dienst vallen en waar de grens ligt met het werk van andere diensten, zoals de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI).

Dales zegde toe dat zij de Kamer daarover meer helderheid zal verschaffen. Dat kan via het geregeld overleg van de minister met de vertrouwelijke Kamercommissie voor de inlichtingen en veiligheidsdiensten, waarin de fractievoorzitters van de PvdA, VVD, CDA en D66 zitting hebben. Dales beloofde de Kamer op de hoogte te houden van de reorganisatie, die in 1993 voltooid moet zijn.

De Kamer wees de minister er nadrukkelijk op dat de BVD zich niet moet bezighouden met taken die primair op het terrein van justitie en politie liggen. Als voorbeeld noemde het Kamerlid Krajenbrink (CDA) de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Opsporing en vervolging in deze kring is voorbehouden aan politie en justitie, aldus het Kamerlid Stoffelen (PvdA).

De Kamer kon zich op hoofdlijnen vinden in het reorganisatieplan van de minister en prees haar openheid over de BVD. Bij voorgangers van Dales ontbrak het daar vaak aan, stelde de Kamer vast. De BVD-nieuwe stijl, waarvan de kenmerken in hoofdlijnen zijn vastgelegd in het plan 'Een nieuwe BVD', zal op veel opener wijze verantwoording afleggen aan de samenleving in het algemeen over zijn doeleinden, taak en werkwijze. Daarmee wordt een 'verkalkt instituut' omgebouwd, aldus het Kamerlid Scheltema (D66).

De reorganisatie is onder meer een gevolg van de toegenomen ontspanning tussen Oost en West. Daardoor ontbreekt nu een duidelijk vijandbeeld. Dat heeft plaatsgemaakt voor een 'veel diffuser en gecompliceerder landschap van dreigingen', aldus het reorganisatieplan. In dat plan wordt bovendien geconstateerd dat de BVD de laatste jaren te veel in een isolement is terechtgekomen. De dienst heeft daardoor de schijn op zich geladen te veel in zichzelf gekeerd te zijn.

De komende drie jaar verdwijnen bij de BVD 100 medewerkers in het middenkader. Daarvoor komen 40 nieuwe medewerkers in de plaats. Deze herschikking is nodig om het 'voorspellend vermogen' van de dienst te verhogen en 'ingeroeste werkwijzen' te doorbreken. Volgens de minister zullen er geen gedwongen ontslagen vallen.