Synode akkoord over raamwerk voor 'Samen op Weg' kerkorde

LUNTEREN, 27 okt. De kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk wordt het uitgangspunt voor de kerkordelijke structuur voor de toekomstige Samen op Weg kerk. Op de gezamenlijke synodeveragdering van de Nederlandse Hervormde en Gereformeerde Kerken in Lunteren is daartoe deze week unaniem besloten.

Tijdens de gezamenlijke synode in februari van dit jaar stemden vrijwel alle gereformeerde synodeleden tegen een soortgelijk voorstel. De discussie spitste zich toen toe op de vraag waar prioriteit aan gegeven moet worden: eerst een nieuwe kerkorde of het stapsgewijs invullen van de toekomstige vormgeving van de Samen op Weg kerk. De gereformeerden kozen in meerderheid voor het laatste, de hervormden voor het ontwikkelen van een nieuwe kerkorde.

Na deze synode werd een commissie ingesteld die met een voorstel moest komen om uit de impasse te geraken. De gereformeerde commissie-voorzitter ds. P. Boomsma noemde als belangrijkste overweging achter het nieuwe voorstel de overtuiging dat het Samen op Weg (SOW)-proces niet mag stokken. Volgens de commissie heeft het SOW-proces dat in 1969 in gang is gezet en waarbij ook de Evangelisch Lutherse kerk is betrokken, een stadium bereikt waarin duidelijkheid vereist is over de hoofdlijnen van de kerkordelijke structuur.

De hervormde kerkorde dateert van 1951, de gereformeerde is als herziening van de Dordtse kerorde ingevoerd in 1959, de lutherse in 1956. Ze hebben met elkaar gemeen dat zij behoren tot het presbyteriaal-synodale type: de plaatstelijke gemeente wordt geleid door de kerkeraad (presbyterium) die is gebonden aan de besluiten van (synode)vergaderingen.

Anders dan de hervormde kerkorde die uitgaat van de eenheid van de landelijke kerkgemeenschap gaat de gereformeerde kerkorde uit van de plaatelijke kerken die via hun kerkeraden samenkomen in classes. Ook is de gereformeerde kerkorde minder een soort constitutie zoals de hervormde, maar veel meer een werkorde 'waarin lijnen worden aangegeven voor de uitvoering van die wijze van kerk-zijn, zoals in de Schrift wordt bevolen. Niet de kerkorde maar Schrift en Belijdenis zijn in eigenlijke zin het acoord van gemeenschap. Het gaat dus om een regulering van zo weinig mogelijk, ' aldus dr. H. B. Weijland in het boek 'Inleiding tot de studie van het kerkrecht.'

In de dertig Romeinse artikelen van de hervormde kerkorde, die nu als uitgangspunt gaan gelden, wordt ondermeer aandacht besteed aan het kerkelijk apparaat en het leven en werken van de kerk.