Actieplan met maatregelen tegen verzuring

DEN HAAG, 26 okt. Met een reeks van maatregelen willen de ministers Bukman (landbouw) en Alders (milieubeheer) de komende jaren de ammoniakuitstoot door mest, een van de oorzaken van de verzuring, aanpakken.

In het 'Plan van Aanpak Beperking Ammoniakemissies van de Landbouw' dat de bewindslieden gisteren naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, geldt als uitgangspunt dat de uitstoot in de veehouderij tot het jaar 2000 met 50 tot 70 procent moet worden verminderd ten opzichte van 1980. Op dit percentage heeft het kabinet zich vastgelegd in het Nationaal Milieubeleidsplan.

Het plan bevat de gefaseerde invoering van strengere regels voor het uitrijden van mest, opdat in 1995 kan worden voldaan aan de doelstelling dat in het groeiseizoen van dat jaar alle mest emissie-arm kan worden aangewend en dus zo weinig mogelijk ammoniak de lucht ingaat.

Die regels, met als uitgangspunt dat de mest zo snel mogelijk in de bodem wordt verwerkt, zullen volgend jaar worden ingevoerd voor bouw- en maisland op alle grondsoorten en voor 200.000 hectare grasland in zand-, dal- en lossgebieden. Voor grasland in veen- en kleigebieden worden de regels in 1994 verplicht gesteld. Het gaat daarbij om technieken als mestinjectie, zode-injectie en zodebemesting. In dezelfde periode wordt het uitrijverbod in zand-, dal- en lossgebieden uitgebreid.

Met ingang van 1 januari 1992 moeten alle mestbassins die na 1 juni 1987 zijn gebouwd, zijn afgedekt. Voor oudere mestbassins wordt een ruimere overgangsregeling gehanteerd. Het afdekken van de silo's wordt door middel van subsidie gestimuleerd.

Bukman en Alders overwegen van 1994 af zodanige eisen te stellen aan de huisvesting van varkens en rundvee dat zo weinig mogelijk ammoniak uit de stallen ontsnapt. Met ingang van 1 juli 1994 gelden zulke eisen voor de pluimveesector. Voor bestaande stallen wordt een overgangsperiode van tien jaar gehanteerd. In 2005 moeten ze aan de normen voldoen. De komende jaren worden vooral besteed aan onderzoek naar de ontwikkeling van stallen die het beste aan de emissie-eisen voldoen.

Bij bossen en natuurgebieden die te kampen hebben met hoge ammoniakconcentraties door de nabijheid van veehouderijen zullen sommige maatregelen versneld worden uitgevoerd. Met name voor De Peel en de Gelderse Vallei zal worden nagegaan hoe zowel door milieumaatregelen als via de ruimtelijke ordening de ammoniakbelasting kan worden teruggebracht.