Meer tijd nodig voor realiseren zorgverzekering

DEN HAAG, 25 okt. Het is onzeker of er in 1995 een verplichte ziektekostenverzekering voor iedereen kan zijn. Dat blijkt uit het antwoord dat staatssecretaris Simons (volksgezondheid) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd op schriftelijke vragen over het wetsvoorstel stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase.

Dit voorjaar ging de bewindsman er nog van uit dat de Wet op de Zorgverzekering op 1 januari 1995 in werking zou kunnen treden. Doordat de voorbereidingen trager verlopen dan verwacht, wordt die datum wellicht niet gehaald. Om de zorgverzekering voor iedereen in 1995 te realiseren, dient op 1 januari volgend jaar de Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase van kracht te worden. 'Deze datum lijkt niet meer haalbaar', aldus Simons.

Hij wijst ook op de zorgvuldigheid die vereist is voor het verwezenlijken van een ziektekostenverzekering voor iedereen. Tijdens dat proces zal het verschil tussen particulier verzekerden en ziekenfondsverzekerden verdwijnen. In 1989 werd een begin gemaakt met de stelselherziening. Om tot die zorgverzekering te komen, wordt de volksverzekering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten elk jaar uitgebreid met voorzieningen. Als er eenmaal een zorgverzekering is, betalen de verzekerden een premie die voor 85 procent inkomensafhankelijk is en voor 15 procent bestaat uit een nominale premie.

Een meerderheid van de kroonleden in de Sociaal-Economische Raad drong er vorige week nog bij Simons op aan een tot twee jaar meer uit te trekken voor de stelselherziening. De staatssecretaris heeft 1995 altijd als streefdatum voor de zorgverzekering aangehouden en onderstreept dat enige vertraging nauwelijks nadelige gevolgen heeft.

Simons heeft de verplichte ziektekostenverzekering en de aanvullende verzekering 'om Europeesrechtelijke redenen' losgekoppeld. 'De aanvullende verzekering zal het karakter krijgen van een particuliere schadeverzekering en derhalve als een privaatrechtelijke aangelegenheid worden beschouwd.' Voor de aanvullende verzekering, die 'al datgene omvat dat de individuele verzekerde erin wenst op te nemen', is volgens hem geen bijzondere regelgeving nodig.

In elk geval zullen in de zorgverzekering 'alle essentiele' verstrekkingen worden opgenomen, zoals tandheelkundige hulp en geneesmiddelen. De exacte samenstelling van het pakket zal pas in de loop van 1992 bekend zijn. Simons zal zich bij een beslissing daarover ook laten leiden door de aanbevelingen van de commissie 'Keuzen in de zorg' die eind volgend jaar worden verwacht.

De staatssecretaris overweegt het aantal criteria op grond waarvan verzekeraars binnen enkele jaren 'normuitkeringen' krijgen uit de Centrale Kas, uit te breiden. Deze kas wordt gevormd door de inkomensafhankelijke premie die straks voor de zorgverzekering moet worden betaald. De criteria leeftijd van de verzekerde, geslacht en regio zijn volgens hem onvoldoende om een toereikend budget voor verzekeraars te garanderen. Nu overweegt hij bij het toekennen van uitkeringen aan verzekeraars ook rekening te houden met aspecten als arbeidsongeschiktheid, eigen risico en meerjarige schade van verzekerden.