Lastendruk door regels voor bedrijf blijft gelijk

DEN HAAG, 25 okt. Het kabinet neemt geen maatregelen om de administratieve lastendruk van het bedrijfsleven te verlichten. Dit zei minister Andriessen vanmorgen in de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting van economische Zaken.

De totale kosten voor het bedrijfsleven bij de administratie van belastingen, sociale premies en subsidies bedragen volgens Andriessen ruim 8 miljard gulden, 1,5 procent van het bruto nationaal produkt. 'Dit is weliswaar een hoog bedrag, maar het ligt op ongeveer hetzelfde niveau als de ons omringende landen.' Volgens Andriessen moet een vereenvoudiging van de wet- en regelgeving en de toepassing van informatietechnologie 'soelaas bieden, en dat is dus een zaak van de lange adem'.

De minister toonde zich bezorgd over de huidige economische ontwikkeling 'maar we moet elkaar geen ongeluk aan praten'. De economie is volgens Andriessen veel beter dan in de tachtiger jaren in staat om externe schokken op te vangen. Voor de overheid geldt 'het oude liedje, namelijk het huis op orde brengen'. Het bedrijfsleven moet versneld gaan herstructureren. Andriessen wees op het grote belang van een beheerste loonontwikkeling.

De minister vatte de economische stand van zaken als volgt samen: 'Na het feest van de hoogconjunctuur moet de wijn en taart even in de ijskast zowel voor bedrijfsleven als voor de overheid. We hoeven het niet alleen te doen met droge bete en rust. Met verstandig beleid kan te zijner tijd de taart weer uit de ijskast.'

Het kabinet is van plan 150 miljoen gulden te bezuinigen op het leerlingwezen. Andriessen: 'Het bezuinigingspakket kan op onderdelen op een ander manier worden ingevuld. Het kabinet voert hierover nog overleg met werkgevers en werknemers.' Volgens Andriessen wordt deze kwestie afgehandeld bij de behandeling van de begroting van Onderwijs en Wetenschappen.

Het PvdA-Kamerlid Witteveen-Hevinga pleitte gisteren voor een verlaging van het BTW-tarief voor arbeidsintensieve diensten. Minister Andriessen toonde zich bereid als 'een go-between te fungeren voor deze billet doux'. Hij gaat het idee met minister Kok (financien) bespreken.

Staatssecretaris Van Rooy (buitenlandse zaken) waarschuwde voor de te hoge verwachtingen bij het Nederlandse bedrijfsleven ten aanzien van investeringen in Oost-Europa. Het ministerie zal daarom het accent leggen bij voorlichting.