'EG-landen moeten elkaar verdedigen'

BRUSSEL, 24 okt. Iedere lidstaat van de Europese Gemeenschap die militair wordt aangevallen zou moeten kunnen rekenen op bijstand van de andere lidstaten. Dat heeft de Europese Commissie gisteren voorgesteld.

De Commissie, het 'dagelijks bestuur' van de EG, wil daartoe het artikel over wederzijdse bijstand uit het verdrag van de Westeuropese Unie (WEU) overnemen in de Europese verdragen. In artikel 5 van het in 1948 gesloten verdrag van de latere WEU staat dat wanneer een lid wordt aangevallen de andere lidstaten militaire hulp verlenen.

Het voorstel van de Europese Commissie is onderdeel van een document dat gisteren in besloten vergadering in het Europese Parlement in Straatsburg is besproken door twaalf Europarlementariers, vier Europese commissarissen en ministers van buitenlandse zaken van de Europese Gemeenschap.

Het document is bedoeld als discussiestuk bij de beraadslagingen over de Europese Politieke Unie, waarvoor in december een Intergouvernementele Conferentie (IGC) in Rome is belegd. Op de IGC zal met het oog op de komende, nauwere politieke samenwerking binnen de Gemeenschap worden onderhandeld over de daarvoor noodzakelijke wijzigingen van en aanvullingen op de EG-verdragen.

Volgens de Europese Commissie moet in de nieuwe verdragen 'ook een orientering op een gemeenschappelijke veiligheidspolitiek, inclusief de defensie' worden opgenomen. Dat zou eveneens betekenen dat de regels van de 'interne markt', die op basis van artikel 223 van het EEG-verdrag niet gelden voor de wapenindustrie en de wapenhandel, dan ook op die gebieden van toepassing worden.

Over de verandering van de institutionele structuur van de Europese Gemeenschap stelt de Commissie voor dat de besluitvorming op bepaalde terreinen sociale politiek, vrij verkeer van personen en EG-infrastructuur onder een ander stemregime valt: gewogen meerderheid in plaats van eenstemmigheid. Ook belastingpolitiek, energie, milieu en onderzoek zouden volgens het rapport gebieden zijn waar met meerderheid van stemmen zou kunnen worden besloten, omdat het tot dusver bijna onmogelijk is gebleken tot overeenstemming te komen.

Het Europese Parlement moet volgens het document van de Commissie grotere verantwoordelijkheid krijgen: meer macht over de begroting en inspraak bij de benoeming van leden van de Europese Commissie.

Pag.10: Moeizaam overleg over Politieke Unie