Akkoord: meer salaris voor beginnende leraar

ROTTERDAM, 22 okt. Het aanvangssalaris van beginnende leraren wordt volgend schooljaar met 80 gulden tot 250 gulden bruto per maand verhoogd. Dat kost de overheid 50 miljoen gulden. Een groep beginnende leraren, de zogeheten Na-hossers, had om ten minste 90 miljoen gevraagd.

Minister Ritzen (onderwijs) en staatssecretaris Wallage zijn dit in de nacht van zaterdag op zondag met de onderwijsvakbonden overeengekomen. Leraren die na de invoering van de nieuwe salarisstructuur in 1985 in het onderwijs ('het HOS-akkoord') zijn begonnen krijgen komend jaar bovendien een eenmalige uitkering. Die beslaat driekwart van het salaris dat ze hadden gekregen als de salarisverhoging bij hun indiensttreding al had gegolden. De eenmalige uitkering kost 20 miljoen gulden.

De salarisverhoging en de uitkering maken deel uit van een pakket maatregelen waarvoor een bedrag beschikbaar is dat oploopt van maximaal 100 miljoen waarvan een klein deel in 1991 vrijkomt tot 250 miljoen gulden in 1996. De maatregelen zijn vastgelegd in een convenant dat de onderhandelaars van de vakbonden nog aan hun achterban moeten voorleggen.

Het akkoord voorziet vanaf 1 augustus 1992 in een betere begeleiding van studenten die stage lopen en van beginnende leraren. De kosten bedragen 50 miljoen gulden.

Pag.3: Vervolg

Dat geld wordt besteed aan compensatie van de oudere leraren die met deze begeleiding worden belast.

Directeuren in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs krijgen meer ruimte voor het uitoefenen van hun management-taken. Voor het overnemen van hun onderwijstaak en voor ondersteuning wordt 60 miljoen gulden uitgetrokken.

De bonden gaan ermee akkoord dat het geld in het basisonderwijs voornamelijk wordt gebruikt voor de leiding van scholen met meer dan 170 leerlingen. Ook vinden ze het goed dat vanaf 1 augustus 1992 jaarlijks 5 miljoen gulden wordt besteed aan het stimuleren van fusies tussen kleine basisscholen. Om geld uit dit fonds te krijgen moet de gefuseerde school ten minste 170 leerlingen tellen.

De onderwijsvakbonden zullen gaan meewerken aan de invoering van de basisvorming, zo blijkt verder uit het convenant.

Ritzen, Wallage en de bonden verwachten dat door het convenant het maatschappelijk aanzien van het onderwijs wordt hersteld en het onderwijs ook weer vertrouwen krijgt in de politiek.

De bewindslieden toonden zich erg tevreden over het akkoord, de bonden reageerden minder opgetogen. De beginnende leraren, de 'Nahossers', waren teleurgesteld over het resultaat. Volgens een woordvoerder blijkt uit het convenant opnieuw dat de bonden 'toch eigenlijk alleen maar oog hebben voor het belang van de zittende leraren'.

Het grootste deel van de 250 miljoen gulden die voor de uitvoering van het akkoord nodig is, komt pas beschikbaar als elders binnen de onderwijsbegroting bezuinigingen worden gerealiseerd. De bonden ontkennen dat zij, door in te stemmen met het convenant, nu ook akkoord gaan met deze bezuinigingen.