Aandeelhouders Klene moeilijk geinformeerd

ROTTERDAM, 19 okt. Aandeelhouders in dropfabriek Klene blijken de grootste moeite te hebben de agenda te krijgen voor de komende aandeelhoudersvergadering en het bijbehorende toegezegde memorandum over de beweegredenen voor de fusie van Klene met Goedhart.

Klene stelt dat alleen aandeelhouders die hun stukken hebben gedeponeerd deze bescheiden bij het hoofdkantoor in Hoorn op kunnen halen. Enig commissaris J. Bel jr van Klene, is tevens vergadering bezoeker voor de Vereniging Effectenbezitters (VEB). Volgens VEB-directeur R. de Haze Winkelman vindt de VEB dat de stukken gewoon verkrijgbaar moeten zijn. 'Ook aandeelhouders die de vergadering niet bij kunnen wonen, moeten vooraf kennis kunnen nemen van de stukken. Misschien dat ze dan besluiten alsnog te deponeren en te gaan.'

De Haze Winkelman wijst er overigens op dat Bel bij Klene a titre personel en niet namens de VEB als commissaris functioneert. 'Hij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid.' De VEB zal op de aandeelhoudersvergadering aan de orde stellen of het in het belang van de onderneming is zo terughoudend te zijn met het verstrekken van informatie. De Haze Winkelman ziet voordat deze

ag is beantwoord op de vergadering van 30 oktober geen aanleiding het functioneren van Bel als vergaderingbezoeker van de VEB aan de orde te stellen.

Bel is op de aandeelhoudersvergadering van 28 juni benoemd. Hij doet de aandeelhouders nu een bindende voordracht om naast hem de heer Van Berge te benoemen. Volgens de statuten van Klene (die sinds 1961 niet meer zijn gewijzigd) mag geen aandeelhouder, ongeacht de omvang van zijn pakket, meer dan zes stemmen uitbrengen. Deze stemrechtbeperking stelt grenzen aan de invloed van grootaandeelhouders. Maar ze kan zoals Holec en Nedlloyd ondervonden omzeild worden wanneer meerdere kleine aandeelhouders het met elkaar eens zijn. Het gebruik van stromannen is in Nederland verboden.

Deskundigen vermoeden dat de terughoudende informatieverschaffing door Klene met deze zaak te maken heeft. Bel ontkent dat: 'De stukken liggen voor aandeelhouders in Hoorn ter inzage. We willen dat zij ervan kennis kunnen nemen zonder dat de inhoud tevoren in de pers wordt becommentarieerd.' Bel weigert op dezelfde gronden informatie te verstrekken over het curriculum vitea van de voorgedragen nieuwe commissaris.

In tegenstelling tot wat wij op 16 oktober berichtten hebben directie en commissarissen van Klene wel hun winstdeling over 1989 ontvangen.