Per 1 januari lagere aftrek van lijfrente

DEN HAAG, 16 okt. De fiscale aftrekbaarheid van lijfrentepremies wordt met ingang van1 januari 1991 verlaagd van 17.000 naar 10.000 gulden per jaar. Het ministerie van financien heeft dit gisteren bekendgemaakt. Het voorstel moet nog door de ministerraad worden goedgekeurd.

Voor meerjarige contracten die vandaag worden afgesloten geldt alleen dit jaar nog de maximumaftrek van 17.000 gulden. Alle lopende contracten van voor 16 oktober vallen niet onder de nieuwe maatregel, ongeacht het aantal jaren waarvoor ze zijn afgesloten. Per jaar worden ongeveer 180.000 lijfrentepolissen afgesloten.

In de oorspronkelijke voorstellen wilde het kabinet een onbeperkte aftrek ('natuurlijk maximum'), maar de kamerleden Vermeend (PvdA) en Vreugdenhil (CDA) kwamen met een tegenvoorstel om de fiscale aftrek van lijfrentepremies te binden aan een maximum van 6.000 gulden. De regeringspartijen wezen erop dat oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de lijfrente-aftrek, waarbij het niet gaat om een beter pensioen maar om het belastbaar inkomen te verminderen.

Pag.13: Vervolg

De woordvoerders van de regeringspartijen tonen zich tevreden met door de bewindslieden van financien bekend gemaakte maatregelen. Volgens Vermeend heeft Financien alert gereageerd door de nieuwe maatregel onmiddellijk van kracht te laten gelden. Volgens de PvdA'er is met de lijftrente-aftrek jaarlijks een bedrag van anderhalf miljard gulden gemoeid en loopt de overheid ongeveer een miljard gulden aan inkomsten mis. 'Vooral de hogere inkomens een groep van ongeveer drie procent van de belastingplichtigden - profiteren van de regelingen', aldus Vermeend.

De Nederlandse Vereniging van Verzekeraars is 'hogelijk verbaasd' dat de nieuwe maatregel al van kracht is voordat de ministerraad zich hierover heeft uitgesproken. De levensverzekeraars vinden een maximumaftrek van tienduizend gulden per jaar te weinig en hebben alternatieve voorstellen gedaan waarbij maxima van 20 tot 25 duizend gulden werden genoemd.

De voorstellen van Financien zijn een onderdeel van een nieuw fiscaal regiem voor verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen (Brede Herwaardering) dat met ingang van 1 januari 1991 van kracht wordt.

In het voorstel van Kok en Van Amelsvoort mag ieder huishouden maximaal tienduizend gulden aftrekken voor de opbouw van een extra pensioen. Voor mensen die die aan deze basisaftrek niet voldoende hebben om in combinatie met de AOW 'een adequate oudedagsuitkering op te bouwen', bestaat de mogelijkheid voor meer fiscale aftrek. Als adequate oudedagsuitkering wordt in het algemeen een pensioen van 70 procent van het laatst verdiende inkomen beschouwd.