Drs. H. G. Ouwerkerk

Drs. H. G. Ouwerkerk, burgemeester van Zaanstad, is per 1 november door minister Alders (milieubeheer) benoemd tot voorzitter van het Landelijk afvaloverlegorgaan, het LCCA. Op die datum moeten ook de vijf regionale afvaloverlegorganen gaan functioneren. De provincies, de gemeenten en het ministerie van VROM hebben deze organisatievorm gekozen om de afvalstromen landelijk te kunnen coordineren. Ouwerkerk treedt per 1 november terug als vice-voorzitter van de Commissie milieu-effectrapportage.