Zwarte Meer wordt natuurmonument

DEN HAAG, 13 okt. Staatssecretaris Gabor (natuurbeheer) heeft het Zwarte Meer ten zuiden van de Noordoostpolder aangewezen als staatsnatuurmonument. Hij wil daarmee de natuur- en landschapswaarden van het randmeer behouden en verder ontwikkelen. Het Zwarte Meer, dat een omvang heeft van ongeveer 1.650 hectare, dient als broed- en rustplaats voor veel beschermde vogelsoorten. Het betreft onder meer de aalschover, de grauwe gans, de kolgans, de kleine zwaan en de lepelaar. Gabor wil ten aanzien van de openluchtrecreatie in het meer buiten de bestaande vaargeulen een terughoudend beleid voeren. Dat houdt in dat kwetsbare en ondiepe oeverzones niet voor recreatie gebruikt mogen worden. Ontgrondingen buiten de vaargeulen zullen evenmin worden toegestaan. Het Zwarte Meer is het 69ste staatsnatuurmonument in Nederland.