Reorganisatieplan WVC: in vijf jaar 870 banenschrappen

DEN HAAG, 12 okt. Bij het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur (WVC) bestaan plannen binnen vijf jaar 870 arbeidsplaatsen te schrappen. Ambtenaren van het ministerie hebben hiervoor een plan opgesteld. Bij het ministerie van onderwijs en wetenschappen heeft minister Ritzen vergevorderde plannen de ambtelijke top fors in te krimpen.

De beide plannen vormen een aanzet tot een grotere doelmatigheid bij de rijksoverheid, een van de voornemens van het kabinet. Ook andere ministeries onderzoeken hoe doelmatiger kan worden gewerkt.

Het plan bij WVC, dat de ambtelijke top als ingrijpend en verstrekkend kwalificeert, moet leiden tot een jaarlijkse besparing van 69 miljoen gulden op de personeelskosten. Bepleit wordt alle beleidsafdelingen onder te brengen in een kernministerie. Er zouden vier nieuwe directoraten-generaal moeten worden gevormd: preventie, bescherming, zorg en cultuur. Bij het kernministerie is plaats voor 1.185 mensen. WVC telt nu 7.012 ambtenaren.

Verder moet een groot aantal diensten en afdelingen van het ministerie worden verzelfstandigd, afgestoten of beeindigd. Bij diensten die de komende vijf jaar zelfstandig verder zouden kunnen gaan, is plaats voor 4.882 ambtenaren. Het gaat hier onder meer om het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, de Gezondheidsraad, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, het Sociaal-Cultureel Planbureau en de 21 rijksmusea. Voor afstoting komen onder andere de afdeling bouw bij de directie gehandicaptenbeleid in aanmerking en de afdeling acommodaties bij de directie sportzaken. De taak van het bureau Nederlandse filmkeuring kan volgens de ambtelijke projectgroep worden opgeheven. Het sportbeleid zou grotendeels aan de organisaties zelf moeten worden overgelaten.

Voor 1 januari moeten er definitieve voorstellen zijn. Die zullen zich beperken tot 1991, omdat volgens de ambtelijke top voor verdergaande afslanking principiele uitspraken van het kabinet nodig zijn. In een toelichting op het plan heeft de ambtelijke top laten weten dat de plannen voor verzelfstandiging onvoldoende zijn onderbouwd.

Pag.3: Forse inkrimping top Onderwijs