Plan minister Ritzen: Ambtelijke top bij Onderwijs forsinkrimpen

ROTTERDAM, 12 okt. De ambtelijke top van het ministerie van onderwijs en wetenschappen wordt fors ingekrompen. Het aantal directies zal worden gehalveerd. Secretaris-generaal drs. M. Meyerink heeft dit gisteren namens minister Ritzen aan de medewerkers van het ministerie meegedeeld.

Niet bekend

Het reorganisatieplan, dat door een kleine groep ambtenaren onder leiding van Meyerink is opgesteld, vormt een uitwerking van het rapport dat een extern adviesbureau in mei over de toekomstige organisatie van het ministerie uitbracht. Dat rapport werd in samenspraak met de politieke en ambtelijke top van het ministerie opgesteld.

Het voorstel van Meyerink wijkt op een aantal punten iets af van de in mei gedane aanbevelingen. Zo wordt de nog te formeren bestuursraad (waarin de secretaris-generaal, zijn plaatsvervanger en drie directeuren-generaal zitting hebben) geen grote beleidvoorbereidende afdeling, maar wordt die taak ondergebracht bij vier beleidsdirecties. Deze concentreren zich op verschillende aspecten van het onderwijsbeleid, zoals studiefinanciering en algemeen strategisch beleid.

De bestuursraad geeft ook leiding aan zeven velddirecties (voor het primair onderwijs, het algemeen voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, het hoger beroepsonderwijs, het wetenschappelijk onderwijs, het wetenschapsbeleid en onderwijsvoorzieningen). Ook deze velddirecties krijgen een sterke beleidsafdeling. Daarnaast komen er nog zeven ondersteunende directies, zoals voor voorlichting en financiele zaken.

Over de meest ingrijpende aanbeveling in het rapport 'Ministerie op maat', verzelfstandiging van de uitvoerende taken (zoals de financiering van het onderwijs) doet de projectgroep van secretaris-generaal Meyerink in haar concept-voorstel nog geen uitspraak. Wel stelt zij voor een aparte directie in te stellen die de verzelfstandiging moet voorbereiden.

Dat zou dan de 19e directie zijn in de toekomstige organisatie. Op dit moment telt het ministerie 45 directies, verdeeld over vijf directoraten-generaal. Eerder werd al besloten het aantal directoraten-generaal tot drie te beperken. Die voor het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs worden inmiddels al door een directeur-generaal geleid. Verder wordt de inspectie verzelfstandigd en zal de hoofdinspecteur niet meer als directeur-generaal verantwoordelijk zijn voor de onderwijsvoorzieningen. Dat onderdeel wordt in een afzonderlijke velddirectie ondergebracht. De drie directeuren-generaal 'nieuwe stijl' krijgen de verantwoordelijkheid over een aantal directies.

Hoofdinspecteur De Jager krijgt de leiding over de projectgroep die het reorganisatieplan gaat uitvoeren. In het plan wordt geen uitspraak gedaan over het aantal personeelsplaatsen dat door de reorganisatie verdwijnt; dat wordt pas in de loop van 1991 bekend. Volgens de ambtenarenbonden zijn er enkele honderden banen mee gemoeid. Eind oktober begint het overleg met de bonden over een sociaal plan.