Duitsland verhoogt AOW in voormalige DDR 15 procent

BONN, 12 okt. De AOW in de vroegere DDR gaat per 1 januari met 15 procent omhoog. Tegelijkertijd wordt de kinderbijslag op Westduits niveau gebracht, wat in 1991 vijf a zes miljard mark vergt. Dit heeft de Duitse minister van sociale zaken, Blum (CDU), gisteren meegedeeld.

Blum en zijn collega Waigel (CSU, financien) hebben enkele dagen voor de verkiezingen in de vijf nieuwe Oostduitse Lander, zondag, alsnog een oplossing gevonden voor hun slepende meningsverschil over de omvang, datering en financiering van een AOW-verhoging in de vroegere DDR. Dinsdag had Blum nog gezegd niet van plan te zijn om via berichten over AOW-verhogingen tijdig aan 'electorale munitie' te komen.

Wat de financiering van de Oostduitse AOW-verhoging betreft heeft minister Waigel aan het langste eind getrokken. Hij wilde, zolang de premiebijdragen in de vroegere DDR nog tekortschieten, voor de 2,7 miljoen Oostduitse AOW-trekkers niet nog meer geld uit de schatkist dan totnutoe als 'voorfinanciering' beschikbaar stellen. Waigel vond dat zoiets beter uit de grote reserves van de Westduitse sociale fondsen kan gebeuren.

Blum, die zich eerder deze week daartegen had gekant, zei gisteren dat dit, voor zover nodig, nu wel zal gebeuren. Hij liet ook doorschemeren dat, als per 1 juli 1991 de AOW in West-Duitsland met 5,1 procent wordt verhoogd, in Oost-Duitsland zonodig een hoger percentage zal worden gekozen. Dat zal dan mede afhankelijk zijn van de werkelijke inkomensontwikkeling van Oostduitse loontrekkers.

De Oostduitse AOW'ers die wegens een te kort arbeidsverleden of een te laag inkomen slechts dankzij een extra overheidsaanvulling op het AOW-minimum van 495 mark komen, kunnen geen aanspraak maken op geiindexeerde verhogingen volgens de koopkrachtstijging van de werkenden, zei Blum. De oppositionele SPD noemt dit asociaal, zij wijst erop dat daardoor juist de 700.000 allerarmste AOW'ers op 1 januari en volgend jaar juli van verhogingen worden uitgesloten.

De Duitse werkgevers hebben kritiek op het besluit zelf om de Oostduitse AOW al per 1 januari met 15 procent te verhogen. Zij menen dat met zo'n aanpassing moet worden gewacht tot er, bijvoorbeeld volgend jaar juli, meer zicht is op de feitelijke Oostduitse premie-afdracht, omdat AOW-uitkeringen (70 procent van het netto-inkomen na 45 jaar werk) 'op een solide financieel fundament' moeten berusten.

De Duitse regering heeft gisteren ook bekendgemaakt dat zij met onmiddellijke ingang tien miljard mark krediet beschikbaar stelt om de snelle verbetering van 300.000 Oostduitse woningen te bevorderen. Het programma, dat werk voor 30.000 mensen moet opleveren, wil alle gemeentes, bouwcorporaties en individuele bewoners stimuleren door enkele procenten renteverlaging te garanderen bij leningen ten behoeve van woningverbetering.

Als 'sociale compensatie' voor komende huurverhogingen zal per 1 januari in de vroegere DDR op bepaalde (sociale) voorwaarden 'woongeld' worden uitgekeerd, zoals dat in West-Duitsland ook gebeurt, aldus gisteren staatssecretaris Echternach (CDU, woningbouw).