Regeringspartijen sturen niet bij; Kabinet komt ongeschondendoor debatten

DEN HAAG, 11 okt. Het kabinet komt de algemene beschouwingen ongeschonden door. Op de derde en laatste dag van het debat over de begroting van 1991 bleek dat de regeringspartijen het kabinet niet met moties voor de voeten wilden lopen.

Verschil van mening bleef bestaan op twee punten: koopkracht van bejaarden en de benzine-accijns.

Een Kamermeerderheid van PvdA, VVD en D66 houdt vast aan de eis dat het kabinet het koopkrachtverlies voor bejaarden met een klein aanvullend pensioen herstelt. Ook wees de Kamer de verhoging van de benzine-accijns af de regeringspartijen zullen zelf op een later tijdstip met alternatieve dekkingsvoorstellen komen.

Als het kabinet niets voor bejaarden doet, komt de PvdA met een initiatief-wetsvoorstel. Coalitiepartner CDA was vanmorgen niet geneigd zich hierbij aan te sluiten. CDA-fractieleider Brinkman zei te willen wachten tot de belastingcommissie-Stevens volgend jaar haar advies heeft uitgebracht. Dan kan volgens hem het kabinet een totaalafweging maken, waarbij ook de positie van andere groepen moet worden betrokken. Eventueel kan dan alsnog worden besloten met terugwerkende kracht iets voor de bejaarden te doen.

Bejaarden met een aanvullend pensioen tot 13.000 gulden gaan er voor wat betreft hun aanvullend pensioen door 'Oort' ongeveer vier procent op achteruit.

Premier Lubbers gaf gisteren aan niets te voelen voor extra maatregelen. Hij zei de argumenten van PvdA, VVD en D66 'onvoldoende overtuigend' te vinden. De premier bestreed de stelling van PvdA-fractieleider Woltgens dat er sprake is van 'onrechtvaardigheid'. Volgens Lubbers moet in aanmerking worden genomen dat de AOW-uitkering als gevolg van de koppeling met drie procent toeneemt. Per saldo is er dan geen sprake van een achteruitgang.

De Kamer wil niet dat de benzine-accijns wordt verhoogd, die 300 miljoen gulden moet opleveren voor de verbetering van het openbaar vervoer. Minister Kok vroeg de Kamer gisteren met betere alternatieven te komen voor de financiele dekking. Dan kan het kabinet van de verhoging afzien. Kok zei het 'onbestaanbaar' te vinden dat dit geld voor het openbaar vervoer er niet komt. Hij opperde de mogelijkheid de accijnsverhoging te halveren en voor de rest een andere financiering te zoeken.

Pag.3: Vervolg/ Lubbers verbindt lot aan groei arbeidsongeschikten/ Kamer worstelt met bevoegdheden EG/ Lubbers matigt debat normvervaging/ Kok tegen andere bestemming aardgasbaten.

VVD-leider Bolkestein diende een motie in waarin hij voor 'elke overheidsinterventie' democratische controle en legitimatie verplicht stelde. Hij kwam terug op de botsing met de premier gistermiddag over de oncontroleerbaarheid van het maatschappelijke middenveld. Buiten het verstrekken van bouwsubsidies noemde hij nu ook het onderwijs en de landbouwschappen als voorbeelden.

Volgens Bolkestein komt het voor dat koepelorganisaties plaatselijke scholen verbieden om bij fusies van kleur te veranderen. Ook de manier waarop produktschappen met overheidsgeld omspringen ontsnapt volgens hem aan de aandacht van de Tweede Kamer.

Brinkman (CDA) antwoordde dat degenen die in plaatselijke organisaties actief zijn 'de kracht van onze democratie' vormen. Volgens hem moeten deze mensen juist 'bemoedigd' worden. Met de democratische controle zit het volgens hem goed. 'De boeken zijn open en dat moet zo blijven'. Van Mierlo (D66) diende een motie in waarin hij een basiseducatie voor alle achterstandsgroepen en voor uitkeringsgerechtigden verplicht stelt. 'Het is ondenkbaar dat de problemen van etnische minderheden kunnen worden opgelost als zij de Nederlandse taal niet beheersen'. Het geld moet gevonden worden in de 1.9 miljard die het kabinet wil uittrekken voor de nieuwe arbeidsvoorzieningsorganisatie. Het kabinet moet van D66 afzien van de voorgenomen 53 miljoen besparing in de stadsvernieuwing. De premier antwoordde dat dit voor het kabinet 'geen principieel punt' is. 'Onze inzet is dat het niet doorgaat', aldus Lubbers.

Woltgens vond dat er een 'gigantische opschoning' nodig is in de adviesorganen die de regering om zich heen heeft verzameld. De PvdA-fractieleider zei dat het kabinet niet te veel moest vertrouwen op zelfregulering in de samenleving. Hij hekelde de opkomst van het tuchtrecht binnen bepaalde beroepsgroepen. 'Komt daar het algemeen belang wel voldoende tot uitdrukking?' Ook de 'wirwar van convenanten' die het kabinet met gemeenten en bedrijven sluit vond Woltgens niet doelmatig. Het particulier initiatief is volgens hem een goede zaak. 'Maar dat moeten we niet verwarren met de oligarchie van professionals die het vergadercircuit van Nederland bewonen'. Hij verwonderde zich erover dat de vaststelling van de premieheffing in de sociale zekerheid geheel aan de Tweede Kamer voorbijgaat. 'Wij krijgen dat per brief meegedeeld van de Sociale Verzekeringsbank. Dat zou hier toch aan de orde moeten komen.'