Lubbers stapt op bij een miljoen mensen in WAO

DEN HAAG, 11 okt. Premier Lubbers stapt op als het aantal arbeidsongeschikten een miljoen bereikt. Het VVD-Kamerlid De Korte had de minister-president uitgedaagd om zijn politieke lot te verbinden aan de groei van het aantal arbeidsongeschikten naar dat aantal.

De minister-president nam de handschoen op, maar maakte wel een voorbehoud. 'Bij gelegenheid moeten wij de betreffende definities maar eens goed doornemen.' Op dit moment zijn ruim 860.000 mensen arbeidsongeschikt. Eerder verbond Lubbers zijn politieke lot aan de vermindering van het aantal werklozen.

Lubbers toonde zich tevreden over de uitkomsten van het vorige week gehouden Najaarsoverleg tussen de sociale partners. Volgens de premier kunnen de afspraken over het terugdringen van de arbeidsongeschiktheid voor de zomer van volgend jaar in een wet zijn vertaald. De sociale partners hebben afspraken gemaakt waarbij het accent ligt op preventie.

De fractievoorzitters Van Mierlo (D66), Beckers (Groen Links) en Schutte (GPV) vinden dat het kabinet zich te laks opstelt ten aanzien van de wettelijke verplichting voor werkgevers om een minimum aantal arbeidsongeschikten in dienst te hebben. Het kabinet houdt volgens premier Lubbers deze quotering als stok achter de deur voor het geval werkgevers en werknemers niet tot concrete afspraken komen. Volgens Schutte is dit dreigement al lang ontkracht, omdat het kabinet al voor het Najaarsoverleg duidelijk maakte aan het nut van quotering te twijfelen. Bij de invoering van de WAGW (Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers) in 1986 kregen de sociale partners drie jaar de tijd om adequate maatregelen te nemen, anders zouden quoteringsmaatregelen volgen. Premier Lubbers zei dat de quotering 'in technische zin' wordt voorbereid.

De drie fractievoorzitters hadden ook stevige kritiek op het akkoord over vermindering van werkloosheid onder etnische minderheden. Volgens de fractievoorzitters zijn de afspraken veel te vrijblijvend. De sociale partners hebben van het kabinet tot 15 november de tijd gekregen om concrete afspraken te maken over 12.300 banen voor etnische minderheden. Van Mierlo hekelde dat niet nu reeds aan de Sociaal-Economische Raad (SER) om advies wordt gevraagd, terwijl de tekst van de advies-aanvraag al klaar ligt. Daarmee gaat volgens hem onnodig een maand verloren. Tijdens het debat over de etnische minderheden en de WAO hielden de coalitiepartijen PvdA en CDA zich op de achtergrond.

Premier Lubbers verwierp de kritiek dat tijdens het Najaarsoverleg geen centrale afspraken zijn gemaakt over loonmatiging. Volgens de premier dragen de afspraken over arbeidsongeschiktheid en etnisch minderheden bij tot een matige loonontwikkeling. Hij verwees bovendien naar het vorig jaar gesloten Gemeenschappelijk Beleidskader tussen overheid en sociale partners.

    • sociaal-Economische Algemene Beschouwingen