Akkoord over verkorting studieduur universiteit

ROTTERDAM, 11 okt. Minister Ritzen (onderwijs) en het dagelijks bestuur van de Vereniging van samenwerkende Nederlandse universiteiten (VSNU) zijn het eens geworden over een meerjarenakkoord. De universiteiten beloven daarin studenten sneller te laten afstuderen. Ook zeggen ze het wetenschappelijke onderzoek kritischer te zullen beoordelen en aan die oordelen consequenties te verbinden.

De universiteiten gaan er mee akkoord dat ze de komende jaren geen extra geld krijgen. Ze stemmen er ook mee in dat de minister de bestuursorganisatie van universiteiten verandert.

Het concept zal de komende dagen voor goedkeuring aan de afzonderlijke universiteitsbesturen worden voorgelegd. Ritzen sloot al eerder een hoofdlijnenakkoord met de hogescholen en academische ziekenhuizen.

De minister is bereid na 1991 af te zien van een jaarlijkse overheveling van 25 miljoen gulden van de universiteiten naar de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO). Voorwaarde daarvoor is dat de universiteiten meer jonge talentvolle onderzoekers in hun personeelsbestand opnemen en veel strenger hun onderzoek laten beoordelen dan op dit moment gebeurt. NWO moet de universiteiten gaan adviseren over de verdeling van het geld over de verschillende wetenschapsgebieden.

De universiteiten gaan een adequate studievoortgangscontrole opzetten, zo wordt in het concept-akkoord afgesproken. Vertraging van de studie moet zo eerder zichtbaar worden. In het eerste jaar moeten de universiteiten hun studenten selecteren en verwijzen. Net zoals bij de hogescholen het geval is kunnen ook de universiteiten de studenten aan het einde van de propaedeuse een bindend advies geven. De minister belooft hiervoor de wet te zullen aanpassen. Na die propaedeuse moeten de universiteiten de studenten in drie jaar tot het doctoraalexamen opleiden.

Verlenging van de cursusduur bepleit door onder meer een aantal technische opleidingen is van de baan als het akkoord wordt goedgekeurd. De universiteiten zeggen toe bij studierichtingen die begin jaren tachtig hun onderwijs niet hebben her-geprogrammeerd maar het oude programma in vier jaar hebben 'gepropt', alsnog aan te pakken.

De totstandkoming van het concept-akkoord is opmerkelijk omdat gisteren tijdens overleg van universiteiten met de minister, de voorzitter van de VSNU betoogde dat de universiteiten met het hun toegewezen budget al lang niet meer behoorlijk uit de voeten kunnen. Hij verweet de minister dat deze geen hogere financiele prioriteit aan de universiteit geeft. Volgens Ritzen worden de universiteiten in vergelijking met de ons omringende landen nog steeds royaal bedeeld. Hij riep de universiteiten op om als ze niet met het budget uitkomen, na te gaan welke activiteiten ze tot hun kerntaken rekenen en welke een lagere prioriteit hebben en beeindigd kunnen worden.

NWO-voorzitter dr. J. Borgman noemt het 'betreurenswaardig' dat de minister zijn eerdere toezegging dat over het concept-akkoord nog met NWO zou worden overlegd, niet nakomt. NWO mag van Ritzen in een brief commentaar leveren op het akkoord. Borgman vreest dat door het akkoord de ontwikkeling van een programma tot stimulering van multidisciplinair onderzoek in gevaar komt.

De Landelijke Studenten Vakbond reageert 'volstrekt afwijzend' op de meerjarenafspraak. Zij verwacht dat de strikte beperking van de cursusduur tot vier jaar, zoals de minister wil, tot uitholling van het curriculum en tot aantasting van de kwaliteit leidt. De studenten verwijten de universiteiten dat deze veel extra taken accepteren en er genoegen mee nemen daarvoor geen geld te krijgen.